Главна дирекция „Надзор на пазара“ на ДАМТН приключи проверката на кухненски машини – кухненски роботи, месомелачки, кафемелачки, електрически уреди за рязане

ГДНП приключи проверката на кухненски машини – кухненски  роботи, месомелачки, кафемелачки, електрически уреди за рязане. Проверката бе извършена по отношение на посочените към продуктите изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически  съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета по чл. 7 на ЗТИП. Във връзка с приложимия към продуктовата група стандарт БДС EN 60335-2-14:2006/ A1:2008/ A11:2012 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини бе проверявано за наличие на определени текстове в инструкцията за употреба на български език,  свързани с почистването на повърхностите, които контактуват с храна. Проверката обхвана продуктова група, която не бе проверявана в близък период от време. Професионалните уреди не бяха обект на проверката.

Share this post