Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН извърши извънредна кампанийна проверка на електрически одеяла и възглавници

В периода от 23.02.2015 г. до 24.02.2016 г. се проведе  ИЗВЪНРЕДНА КАМПАНИЙНА ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОДЕЯЛА И ВЪЗГЛАВНИЦИ  от инспектори на Главна Дирекция „Надзор на Пазара” при  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в търговски обекти на територията на цялата страна. Поводът са постъпили сигнали и жалби за дефектирали по време на употреба  подобни електрически съоръжения.

Целта на кампанийната проверка е безопасността и законосъобразността на пускането на пазара на  битови електрически уреди – електрически одеяла и възглавници, попадащи в обхвата на Директива 2006/95/ЕО, респективно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН).

При проверката, вниманието на инспекторите от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор е насочено към наличие на: маркировка за съответствие; инструкция за употреба на български език, придружаваща изделието; изискуемите предупредителни текстове и маркировки върху продукта. Особено внимание е обърнато на конструкцията на електрическите съоръжения.

Проверени са общо 69 различни по марка и модел електрически одеяла и възглавници, като от тях при 29 са установени следните несъответствия:

  • 10 бр. – са  без предупредителни текстове на български език или символи върху продукта ;
  • 15 бр. –  са без текстове в инструкцията за употреба, свързани с безопасността ;
  • 5 бр. – други несъответствия, като: липса на обяснения на пиктограми, нанесени върху уреда; непълен превод на инструкцията на български език с тази изготвена от производителя; некоректен превод на предупредителните текстове нанесени върху продукта, инструкцията за употреба и др.

От електрическите съоръжения – обект на кампанията са взети проби, които ще бъдат изпитани в акредитирани лаборатории по отношение изискванията за безопасност.

В сравнение с резултатите от извършената планова проверка на битови електрически уреди – електрически одеяла и възглавници в началото на 2014 г, при настоящата кампанийна проверка се забелязва намаляване броя на електрическите одеяла и възглавници несъответстващи по отношение на обем и съдържание на инструкцията за употреба, изготвена от производителя с тази на български език, на липсващи текстове или пиктограми, маркирани върху продукта и липсващи текстове в инструкцията за употреба на български език, свързани с безопасността при предвидима употреба. Именно познаването и спазването на предупредителните текстове и маркировки от потребителя води до безопасно използване на електрически одеяла и възглавници.

За констатираните несъответствия при електрическите одеяла и възглавници Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ще предприеме законосъобразни действия. Съобразно изискванията на действащото законодателство, за тези продукти ще бъде изискано от отговорните икономически оператори да отстранят несъответствията.
Важно е да се отбележи, че при проведената кампанийна проверка не са открити продукти без маркировка за съответствие, което е показател при предлаганите потребителски продукти на българския пазар.

Анализът на резултатите от настоящата извънредна кампанийна проверка дават основание да се смята, че периодичното извършване на кампанийни проверки от Главна дирекция „Надзор на пазара”, допринася за намаляване предлагането на пазара на опасни и несъответстващи на изискванията продукти и гарантира безопасността на потребителя. Ролята на Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН като държавен надзорен орган ще е все по значима за осигуряване защита на живота и здравето на хората и интересите на потребителите.

Share this post