Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН проведе ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ под мотото „БЕЗОПАСНО ЛЯТО 2015“ на водни играчки и слънчеви очила

В периода 8 – 11 юни инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ извършиха проверки на водни играчки и слънчеви очила в над 150 търговски обектa, в това число са магазини, обекти за продажба на открито, складове и други, на територията на цялата страна, където се съсредоточават големи потребителски потоци.

Целта на проверка е безопасността и законосъобразността на едни от най-атрактивните продукти за летния сезон – водни играчки предназначени да се използват за игра в плитки води и слънчеви очила за защита на очите от слънчево заслепяване. Проверени са общо 309 продукти, от които 85 броя различни модели водни играчки и 224 броя различни модели слънчеви очила. От тях 63 продукти са с констатирани несъответствия, в това число: 10 водни играчки и 53 слънчеви очила.

При проверките са установени следните несъответствия:

водни играчки

•    без маркировка за съответствие СЕ – 1 брой;
•    без предупредителни текстове на български език – 8 броя;
•    без обявено наименование и адрес на отговорния икономически оператор – 1 брой;

слънчеви очила

•    без СЕ маркировка – 1 брой;
•    видими несъответствия със съществените изисквания – 11 броя;
•    други несъответствия – 41 броя.

За установените нарушения на действащото законодателство, предстои съставяне на актове за административни нарушения на всички отговорни икономически оператори по веригата на разпространение на проверените продукти, в това число са всички търговци на територията на Р. България, търговци, които са доставили продуктите от държави членки на Европейския съюз, вносители, внесли играчките и очилата от трети страни на ЕС .

Към продуктите с установени несъответствия със съществените изисквания и за тези без маркировка за съответствие предстои предприемане на принудителни административни мерки, издаване на заповеди за спиране и изтегляне от пазара.

Резултатите от проверката на водни играчки, в сравнение с установеното при подобна проверка, проведена през 2011 г. показват, че продуктите с констатирани несъответствия са намалели с 2 %.

Основни изводи от проведената извънредна проверка на играчки са, че на пазара се предлагат:
–    играчки с несъответствия, свързани със задължителните предупредителни текстове за безопасна употреба, които не са преведени на български език;
–    значително е намалял броят на играчките, пуснати на пазара без маркировка за съответствие и обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

Резултатите от проверката на слънчеви очила показа, че около 24 % от проверените продукти са с установени несъответствия. В сравнение с резултатите от проверката на слънчеви очила, проведена през лятото на 2014 г. на територията на морските курорти, при която се отчетоха около 56 % несъответстващи продукти, се забелязва значително намаление на несъответстващите слънчеви очила, които се предлагат на пазара.

При продуктите с „други несъответствия“ преобладават слънчеви очила с инструкция за употреба, която не отговаря по съдържание на изготвената от производителя. Във връзка с изискванията на действащото законодателство, за тези продукти ще бъде изискано от отговорните икономически оператори да отстранят несъответствията, като комплектуват всеки продукт с пълна инструкция за употреба на български език в пълен обем и съдържание с изготвената от производителя.
С цел постигане високо ниво на защита на потребителите, Главна дирекция „Надзор на пазара” ще продължи периодичния контрол на слънчевите очила, тъй като отчита, че предлагането на тези продукти на пазара е много динамично, защото са тясно свързани с промяната на модните тенденции, а защитата на очите от слънчевите лъчи е от изключителна важност за потребителя.

Резултатите от проверките налагат извода, че периодичният надзор и предприетите мерки през годините към водните играчки и слънчевите очила са постигнали висока ефективност.

Share this post