Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН проведе кампанийна проверка, посветена на Международния ден на потребителя

По повод  Международния ден на потребителя на 15 март 2016 г. инспектори и експерти от Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН извършиха проверки в търговски обекти на територията на цялата страна. Проверени са продукти в ниския ценови диапазон, за които се предполага, че рискът, който носят по отношение на безопасността, е висок.

Проверени са 306 вида продукти: 52 вида детски играчки, 101 вида електрически уреди, 36 вида машини, 3 вида радиотелекомуникационни устройства, 91 вида лични предпазни средства, 5 вида газови уреди, 3 вида съоръжения под налягане, 3 вида строителни продукти и 12 вида пиротехнически изделия.

От тях несъответстващите продукти са 32%, без инструкция за употреба са 60 вида продукти, без маркировка за съответствие  – 16 вида продукти, и с други несъответствия са 39 вида продукти.

Най-често несъответстващите  продукти на съществените изисквания за безопасност са: детски играчки, електрически битови уреди и лични предпазни средства.

Взети са 8 образци от детски играчки и електрически уреди, които ще бъдат изпитани в акредитирани лаборатории за наличие на опасни вещества и дали отговарят на изискванията за безопасност.

За установените нарушения на действащото законодателство ще бъдат съставени актове за административни нарушения на всички отговорни икономически оператори по веригата на разпространение.

Резултатите от проверката показват, че все още на пазара се предлагат продукти без предупредителни текстове на български език и без инструкции за употреба, включително и такива, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите.

Поради тези констатации  ДАМТН ще продължи да осъществява  извънредни проверки.

Share this post