Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН проведе проверка на електрически продукти (блендери и чопъри) под мотото „Безопасно лято“

От 1 до 15 юли Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извърши проверка на електрически продукти: блендери и чопъри, предназначени за ползване у дома. Проверката, която е във връзка с повишената употреба през летния сезон на смути, шейкове, пасирани плодове и зеленчуци, бе поредната под мотото „Безопасно лято“. На територията на цялата страна инспекторите на ДАМТН посетиха над 150 търговски обекта – както големи вериги магазини, така и малки обекти от местно значение.

Бяха проверени 267 продукта, различни по марка и модел, като при 29% от тях бяха открити следните несъответствия с приложимата нормативна база:

При 22 продукта бе установено, че те не са придружени от инструкция за употреба на български език, което е нарушение на Закона за техническите изисквания към продуктите. Следователно, за 8% от блендерите и чопърите на пазара потребителят не може да се запознае с важните изисквания за безопасност, които трябва да се спазват при работа с уреда и ползването му става потенциално опасно. Поради липсата на инструкция за употреба на български език, потребителят не може да се информира още за качествата и функциите на продукта. За установените нарушения са издадени актове за административно нарушение.

  • За други 2 продукта бе установено, че инструкцията за употреба на български език не отговаря по обем и съдържание на тази, която е съставената от производителя
  • При други 57 продукта или при 21% от проверените блендери и чопъри са открити нарушения по отношение изискванията на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Най-често това е липсата на текст на български език, който информира потребителя за начина на изхвърляне на продукта, след изтичане на неговия живот.  Срещат се и продукти без идентификация на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване. Проверката показа, че част от икономическите оператори – производители  и вносители все още пренебрегват важните изисквания на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, свързани с опазването на околната среда и формиране на „зелено мислене“ у всеки потребител.

За продуктите с установени несъответствия проверките ще продължат до привеждането на продуктите в съответствие с нормативните изисквания от отговорните икономически оператори.

Share this post