Главна дирекция „НАДЗОР НА ПАЗАРА” при ДАМТН ще проведе кампанийна проверка, посветена на Международния ден на потребителя 15 март

По случай  Международния ден на потребителя, на 15 март 2016 г., инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара” ще вземат участие в проверките на Комисията за защита на потребителите, които ще се проведат в цялата страна.

Инспекторите от Главна дирекция „Надзор на пазара” ще проверяват най-често използваните потребителски продукти, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), в това число: електрически уреди, машини, играчки, радио съоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, лични предпазни средства, строителни продукти, пиротехнически изделия, съоръжения под налягане, газови уреди, плавателни съдове за отдих, транспортируемо оборудване под налягане.

Целта е  да се извърши проверка за наличие на инструкция и/или указание за употреба на български език, в зависимост от изискванията на съответните наредби по чл. 7 на ЗТИП за всеки един продукт. Точното спазване на  инструкцията за употреба на български език е важно условие за гарантиране безопасността на потребителя.

Проверка ще се извършва и за наличие на СЕ маркировка за съответствие. Производителят, за да постави СЕ маркировка за съответствие, извършва необходимите изпитвания, с които доказва, че продуктът отговаря на съществените изисквания, поема отговорността и гарантира безопасността на продукта, но при условие, че потребителят спазва предписанията в инструкцията за употреба, предупредителните текстове и маркировки върху продукта.

За установените нарушения на действащото законодателство ще бъдат съставени актове за административни нарушения на всички отговорни икономически оператори по веригата на разпространение.

Share this post