Информация от AXON за предприети корективни мерки по ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС (Директива RoHS)

В ДАМТН е постъпила информация от Аксон Публик Сейфти Б.В. (Axon Public Safety B.V.) Аксон е вносител на продукт, наречен TASER Axon Dock – докинг станция за камери, които се носят на тялото („Продукта“), както е показано на Снимка 1*. Продуктът се продава само заедно с камера на Аксон. Постъпилата информация има за цел да ни информира за наднормено съдържание на кадмий, съдържащо се в метален болт от Продукта, както е показано на Снимка 2*, което се явява неизпълнение на изискванията на ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (Директива RoHS), транспонирана в българското законодателство чрез Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.

Аксон Публик Сейфти Б.В са предприели корективни мерки за отстраняване на несъответствието и предотвратяване на неговото повторно възникване. Продуктът с новия метален болт е тестван и е установено, че той е в съответствие. Продуктите на склад са приведени в съответствие чрез замяна с бройки, съответстващи на Директива RoHS. В допълнение  „Аксон“ е поискал от всички свои дистрибутори да не продават бройки от несъответстващите продукти.

Продуктът е бил продаван в следните страни: Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство. На българския пазар, продуктът не е продаван.

Share this post