Информация от XEROX за наднормено съдържание на хром

В ДАМТН е постъпила информация от XEROX за наднормено съдържание на хром в част от устройство модел: 53ХХ/58ХХ/59ХХ/72ХХ/79ХХ, Xerox Colour 60/70, Xerox Versant 80 Press, ColorQube 93XX, което е неизпълнение на изискванията ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА по отношение на ограниченията в употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

По информация на производителя, става ясно, че на българския пазар XEROX, който използва в производството си партньор, производител Top Caster Co,  е  доставил на 2 (два) броя копирни устройства, съдържащи част, която не отговаря на изискванията на Директивата.

XEROX е взел всички мерки за преодоляване на възникналия проблем и е насочил своите усилия за отстраняването му.

*Снимка на копирното устройство и на частта е предоставена в Приложение 1

Share this post