Информация относно професионален небулайзер (инхалатор) на OMRON, модели NE-C900-E и NE-C900-UK

Информация относно професионален небулайзер (инхалатор) на OMRON, модели NE-C900-E и NE-C900-UK

В ДАМТН е постъпила информация от институцията за надзор на пазара на Холандия за  Нотификация за несъответствие по RoHS от 31-05-2017.

Уведомяват ни, че по време на инспекцията, базирана на системата за вътрешен контрол, в компания Omron е установено несъответствие с Директива 2011/65/EU (RoHSII) в един от продуктите, предлагани на територията на ЕС.

В съответствие с чл. 7 от Директива 2011/65/EU (RoHSII) производителите, които считат или имат основание да смятат, че електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), което са пуснали на пазара, не е в съответствие с настоящата директива, незабавно предприемат необходимите корективни мерки, за да приведат това ЕЕО в съответствие, или да го изтеглят, ако е уместно, като незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите-членки, в които са предоставили ЕЕО, както и  предоставят подробности, по-специално относно несъответствието и предприетите коригиращи мерки.

В конкретния случай, в двигателя на професионалния небулайзер на Omron, модели NE-C900-E и NE-C900-UK се използва терморемонтен предпазител, който не може да бъде нулиран. Констатирано е, че този компонент съдържа кадмий (Cd) и олово (Pb) над пределно допустимите стойности, определени в Директива 2011/65/ЕС относно опасните вещества.

След наблюдаваното несъответствие компания Omron е направила оценка на въздействието и анализ на риска със следното заключение:

Въздействие:

  1. Тъй като рисковите химични вещества не влизат в пряк контакт с крайния потребител, няма въздействие върху здравето.
  2. Тъй като съдържанието на единица е следа, те смятат, че въздействието върху околната среда е незначително.
  3. Анализирали са случаите на други компании и се е стигнало до заключението, че за това несъответствие е разумно прилагане на изтегляне, а не изземване от пазара.

Общото количество продукти, разпространявани на територията на ЕС след въвеждането на директивата през 2012 г. е следното:

Разпространение на територията на ЕС Количество продукти
BELGIUM 4264
BULGARIA 258
CROATIA 2
CYPRUS 32
CZECH REP 304
ESTONIA 18
FINLAND 80
FRANCE 4274
GERMANY 1849
HUNGARY 112
ITALY 404
LATVIA 134
LITHUANIA 188
NETHERLANDS 16
POLAND 129
PORTUGAL 4
ROMANIA 182
SLOVAKIA 136
SLOVENIA 108
SPAIN 904
SWEDEN 4
UNITED KINGDOM 1105

Share this post