Информация относно уплътнителни пръстени от азбест, монтирани в помпи на фирма SKF

В ДАМТН е постъпила информация от фирма SKF Lubrication Systems Germany GmbH, която разработва, произвежда и разпространява системи за централизирано смазване, помпи и свързаните с тях помощни продукти. Уведомлението се отнася за два различни модели смазочни помпи, които се различават по конструкция и начин на действие – модел ZPU08/14/24 и модел HJ2, обозначени с търговската марка Lincoln. В двата модела помпи би трябвало да са монтирани уплътнителни пръстени, от материал Abil (указан в техническите чертежи), който не съдържа азбест. Производството им се извършва в Индия от 1988 г. Има съмнения, че през годините (вероятно след 1993 г.) материалът Abil е заменен от материал съдържащ азбест, който води до потенциални здравни проблеми за потребителите.

Съдържанието на азбест в уплътнителни пръстени на помпите е неизпълнение на изискванията на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ограниченията в употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

Производителят SKF е взел всички мерки за преодоляване на възникналия проблем, като незабавно е спрял износа от Индия на тези помпи и е възложил на специализирана изпитвателна лаборатория да изследва вгражданите пръстени. Ангажиран е независим експерт за предварителна оценка на опасността, според който рискът при използване на продуктите е малък. Въпреки това SKF е предприел доброволни превантивни мерки за допълнително намаляване на риска. Производителят е информирал своите потребители за несъответствието и ще изтегли продуктите от пазара, като се задължава да подмени уплътнителните пръстени с такива, които не съдържат азбест.

По информация на производителя в периода след 1997 г. до сега в България са били доставени една помпа HJ2 и три помпи от модел ZPU08/14/24.

Share this post