Информация във връзка с влизане в сила на изискванията на Регламент № 66/2014

Във връзка с влизане в сила от 20 февруари 2015  г. на изискванията на Регламент №  66/2014 по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори, информираме икономическите оператори следното:

  1. Продуктите, закупени от дружество в качеството му на търговец и доставени от друга страна-членка на Европейския съюз, са пуснати на пазара на Общността от друг икономически оператор. Отговорността за пускането им на пазара е на производителя или вносителя. Ангажиментите на дружеството като търговец са съгласно изискванията на чл. 4б от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
  2. В случай, че дружеството се явява вносител по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5а от Допълнителните разпоредби на ЗТИП – от 20 февруари 2015 г. внасяните/пусканите на пазара от него битови фурни, котлони или абсорбатори трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране на Регламент № 66/2014.
  3. В случай, че дружеството е производител –  от 20 февруари 2015 г. пусканите на пазара от него битови фурни, котлони или абсорбатори трябва да отговарят на изискванията на Регламент № 66/2014.

Продуктите, пуснати на пазара преди влизане в сила на изискванията на регламента могат да се продават до изчерпване на наличните количества.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗТИП „Пускане на пазара“ е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане, независимо от техниката на продаване, за първи път на пазара на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване“.

Share this post