Информация за извършена проверка на безжични слушалки с микрофон

В рамките на Кампанията за деня на потребителя – 2018 г. беше извършена проверка на продукт от категория „Безжични слушалки с микрофон“ (hands free).
Целта на проверката беше да се установи дали са изпълнени приложимите към тях изисквания, в това число: наличие на СЕ маркировка, инструкция за употреба на български език, декларация за съответствие и др.
Проверени бяха общо 24 различни модели, като от тях: 10 броя са съответстващи, 10 броя са с несъответствия, в това число: без инструкция за употреба на български език – 2 броя, без декларация за съответствие, придружаваща продукта – 9 броя, без СЕ маркировка – 3 броя, други несъответствия – 5 броя.

Предприети са предвидените в нормативната уредба действия спрямо икономическите оператори за установените нарушения. Една от причините, относително големия брой несъответствия да са свързани с декларацията за съответствие, е изискването на влязлата в сила нова нормативна уредба, пълният текст на декларацията за съответствие да е наличен на български език.

Проверката показа, че икономическите оператори (вносители, дистрибутори, търговци) не са достатъчно добре запознати със задълженията си, конкретно разписани в новата нормативната уредба.

Share this post