Информация за опасен продукт по Директива 2014/33/ЕС на европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпила нотификация чрез системата за бърз обмен на информация RAPEX, за носеща рамка на кабина на асансьор, тип ТСS25, производство на ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH, Германия.

Нотификацията е подадена от производителя ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH, Германия, след извършена оценка на риска по DIN EN ISO 14798 (Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Методология за оценяване и намаляване на риска) на основание на програма от мерки, базирана на оценка на риска. Позовавайки се на т.1.3 от приложение I на Директива 2014/33/ЕС, „т.1.3. Носещите средства за окачване и/или поддържане на асансьорната кабина, нейните принадлежащи части и свързващи елементи трябва да бъдат избрани и проектирани така, че да бъде гарантирано подходящото ниво на обща безопасност и да се намали (или ограничи) риска от падане на кабината, като се отчитат условията на използване, използваните материали и условията на производство“, рискът е оценен като сериозен (клас 4) за произведените асансьори между 1999 г. и 2017 г., чиято кабина е монтирана на рамка ТСS25 с номинално натоварване > от 650 kg и дълбочина на кабината > от 1,4 m.
В нотификацията няма данни съоръжението да е пуснато на пазара и/или в експлоатация на територията на Република България.

За повече информация, в нотификацията е посочен г-н Gerd von Olnhausen, телефон +49 (0) 7158 12 2234 и имейл адрес: gerd.vonolnhausen@thyssenkrupp.com

Приложение: Снимка на носещата рамка

Share this post