Информация за участие на ГД НП в семинар, организиран от Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на 01.06.2018 г. участва в семинар на тема “Практическо приложение на новата Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства ПМС № 5/11.01.2018 г и Решение на Европейската комисия във връзка с прилагане на чл. 47 от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на транзитния период за признаване на издадените сертификатите за “оценка на типа” за ЛПС от категория II и III, издадени в изпълнение на изискванията на Директива 89/686/ЕИО.”

Представената от инж. Вася Миланова презентация беше на тема “НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА(НСИОСЛПС)”.

Share this post