Инспектор – 2 щатни бройки с месторабота – гр. София, отдел „Инспекция на качеството на течните горива”, главна дирекция ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „инспектор” – 2 щатни бройки с месторабота – гр. София, отдел „Инспекция на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Участва в организирането, подготовката и осъществяване на надзор на качеството на течните горива в обектите на Република България. Извършва проверка на документи придружаващи течните горива и взема проби за изпитване.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически и природни науки, математика и информатика
Компютърни умения: работа с MS Office; ползване на английски, немски или френски език, свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 500 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 97 57 – отдел “Човешки ресурси”.


» [28.03.2016 г.]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

Материали, необходими при подготовка за тест и интервю

  • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн. ДВ, бр. 45/1996 г., посл. изм. ДВ бр.101/2015 г.)
  • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (Обн. ДВ. бр.35 от 3 май 2011г., посл. изм. ДВ. бр. 100/2015 г.).
  • Закон за държавния служител  (Обн., ДВ, бр. 67/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 98/2015 г.)
  • Закон за административните нарушения и наказания (Обн. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969 г., изм. и доп. ДВ. бр.81/2015 г.)
  • Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК) (обн. ДВ, бр. 66/2003 г., посл. изменение ДВ бр.88/2014 г.)
  • Устройствен правилник на ДАМТН (Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.86/2015 г.)

» [08.04.2016 г.]

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю

Share this post