Инспектор – 3бр., месторабота – гр. София, гр. Пловдив и гр. Бургас, ГД ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „инспектор” – 3 бр., месторабота – гр. София, гр. Пловдив и гр. Бургас, сектор „Инспекция качеството на течните горива”, отдел „Надзор на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Участва в организирането, подготовката и осъществяване на надзор на качеството на течните горива в обектите на Република България. Извършва проверка на документи придружаващи течните горива и взема проби за изпитване.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: технически и природни науки, математика и информатика
Компютърни умения: работа с MS Office; ползване на чужд език; свидетелство за правоуправление на МПС.
Размер на основната заплата за длъжността: 380 – 1100 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407А, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 97 57 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

» [17.04.2015 г.] СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност инспектор – 3 бр., месторабота – гр. София, гр. Пловдив и гр. Бургас в сектор „Инспекция качеството на течните горива”, отдел „Надзор на качеството на течните горива“, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” при ДАМТН, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол

1.    Георги Спасов Ценев
2.    Петьо Емилов Савков
3.    Никола Веселинов Маневски
4.    Таня Иванова Петкова
5.    Ирена Иванова Петкова
6.    Георги Георгиев Бъчваров
7.    Иван Петров Златарев
8.    Нели Михайлова Александрова
9.    Антоний Минев Найденов
10.    Радослава Радкова Никленова
11.    Димитър Григоров Серафимов
12.    Юрий Фердинандов Станков
13.    Мариана Апостолова Атанасова
14.    Тодор Иванов Топалов
15.    Виктория Георгиева Николова
16.    Кирил Благоев Пасков
17.    Диана Добрева Пискова
18.    Атанас Стоянов Дишкелов
19.    Пламен Иванов Иванов
20.    Цветомир Любенов Хаджийски
21.    Христо Георгиев Талев
22.    Георги Георгиев Маджев
23.    Лалеян Методиев Божков
24.    Христо Христов Панчев
25.    Галина Стефанова Гълъбова
26.    Владимир Иванов Великов
27.    Петя Маринова Николова
28.    Петър Йорданов Пенев
29.    Анна Георгиева Евгениева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 04. 05. 2015 г. от 10:00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, ж.к. Младост, кв. Полигона, ул. “Проф. П. Мутафчиев” № 2, етаж 5, заседателната зала за провеждане на тест.

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Малинка Гигова,
Председател на конкурсната комисия

МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

1. Закон за чистотата на атмосферния въздух
2. Закон за енергията от възобновяеми източници
3. Наредба за изискванията за качеството на течните  горива, условията, реда и начина за техния контрол
4. Закон за административните нарушения и наказания
5. Закон за държавния служител;
6. Устройствен правилник на ДАМТН /www.damtn.government.bg/

Председател на комисията:
М. Гигова

Share this post