„Инспектор“ – 8 бр. в отдел „Контролно-методичен“

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „инспектор“ – 8 бр. в отдел „Контролно-методичен“, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Извършва технически надзор на съоръженията с повишена опасност от техниката под налягане, газовите съоръжения и инсталации или подемно-транспортната техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Систематизира информация, дава консултации на служителите от регионалните отдели на ГД ИДТН, относно устройството и безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност, техническия надзор и надзор на пазара. Изготвя отговори и становища по въпроси на граждани.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, професионален бакалавър по……
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област – технически науки с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
Компютърни умения: работа с MS Office – MS Word и МS Excel, работа с правно-информационни системи и e-mail кореспонденция;
Владеене на чужд език –  английски, немски, руски или френски език.
Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 380-1100 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел „Човешки ресурси и канцелария“. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 89297 57/56 – отдел „Човешки ресурси и канцелария“.

» [07.05.2015 г.] СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжност инспектор – 8 бр. в отдел „Контролно – методичен“, главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

1.           Лора Валериева Симова

2.           Мария Любомирова Влахова

3.           Иван Георгиев Георгиев

4.           Цено Ценов Илиев

5.           Алексей Атанасов Кацаров

6.           Невена Христова Петрова

7.           Атанас Ангелов Шивиков

8.           Николай Костов Баджаков

9.           Христо Атанасов Захариев

10.         Красимира Димитрова Кирилова

11.         Людмил Иванов Линков

12.         Стефан Петков Симеонов

13.         Найден Златков Петков

14.         Тодор Иванов Топалов

15.         Татяна Димитрова Цветкова

16.         Димитър Григоров Серафимов

17.         Сийка Емилова Калиманова

18.         Цветана Иванова Енчева

19.         Иво Крумов Георгиев

20.         Борислав Димитров Попов

21.         Иван Петров Златарев

22.         Станислав Николаев Николов

23.         Ангел Иванов Георгиев

24.         Спас Валентинов Варников

25.         Методи Кирилов Пецанов

26.         Кирил Георгиев Атанасов

27.         Даниела Стоянова Стоянова-Вълкова

28.         Богомил Вълчов Борисов

29.         Таня Димитрова Петкова

30.         Георги Георгиев Бъчваров

31.         Емил Милчов Игнатов

32.         Мария Кръстанова Вълкова

33.         Тодор Петков Арабаджиев

34.         Стойчо Марков Марков

35.         Савка Георгиева Георгиева

36.         Николай Петров Петров

37.         Пламен Иванов Иванов

38.         Савина Йорданова Йорданова

39.         Христо Георгиев Талев

40.         Росица Ангелова Чакърова

41.         Борислав Иванов Сунгарски

42.         Галина Йорданова Господинова

43.         Петър Йорданов Пенев

44.         Емилия Николова Гергова

45.         Димитър Костадинов Иванов

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.06.2015 г. от 10:00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г.М.Димитров” № 52А, етаж 2, заседателна зала за провеждане на тест.

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Иван Иванов,

Председател на конкурсната комисия

 

Материали, необходими при подготовка за тест и интервю

1.ЗАКОН за Държавния служител

2.УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

3. ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, приложими за дейността по технически надзор

4.ЗАКОН за административните нарушения и наказания

Share this post