Инспектор, месторабота гр. Пловдив, сектор НП – Южен централен район

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „инспектор”, месторабота гр. Пловдив, сектор НП – Южен централен район, регионален отдел Надзор на пазара Южна България, главна дирекция „Надзор на пазара”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Участва в осъществяване дейностите по надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 и мерките по прилагането на чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Регламент 305/2011, на пуснатото на пазара електронно и електрическо оборудване, във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него. Извършва проверка на декларация за съответствие и техническо досие.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, професионален бакалавър по…
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: техническа, икономическа
Компютърни умения MS Office, ползване на английски, немски или френски език

Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 360 – 1100 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407А, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929756 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжност ”инспектор”, с месторабота в гр. Пловдив, сектор Надзор на пазара-Южен централен район, регионален отдел Надзор на пазара Южна България, главна дирекция „Надзор на пазара“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

 1. Лили Андреева Андреева
 2. Ангел Костадинов Даскалов
 3. Таня Стайкова Йорданова
 4. Ивайло Александров Александров
 5. Станьо Златев Златев
 6. Цветана Тодорова Налбатска
 7. Димитър Георгиев Мутавчиев
 8. Димитър Григоров Серафимов
 9. Венцислав Маринов Маринов

Посочените кандидати трябва да се явят на 30.06.2014г. от 10.30 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” №52А, ет.4, ст. 402A (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Председател на конкурсната комисия:

Тодор Кесяков

Източници за подготовка за тест

 • ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г. , посл. изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.- глава І, ІІ, ІV, VІ
 • Регламент 765/2008 на ЕП и Съвета
 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на надзор на пазара, приета с ПМС № 110 от 20.05.2003 г., обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 25.10.2005 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г.
 • НАРЕДБА за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г., обн., ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г., изм. и доп., бр. 66 от 15.08.2006
 • Закон за държавния служител
 • Устройствен правилник на ДАМТН (www. damtn. government. bg).

Share this post