Инспектор, месторабота – гр. София сектор „МН – Югозападен район регионален отдел МН Западна България главна дирекция “Метрологичен надзор” /МН/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „инспектор”месторабота – гр. София сектор „МН – Югозападен район регионален отдел МН Западна България главна дирекция “Метрологичен надзор” /МН/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничеване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани количества продукти (ПОКП), несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) и на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За постигане целите на Закона за автомобилните превози (ЗАвП) осъществява дейности по регистриране и контрол на сервизи за тахографи. Систематизира и анализира събраната при извършване на дейността информация.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: професионален бакалавър по …

Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: : технически или точни науки, икономика

Компютърни умения: Работа с MS Office, ползване на английски, френски или немски език.

Размер на основната заплата за длъжността: 380  1100 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407А, отдел “Човешки ресурси”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 97 57 – отдел “Човешки ресурси”.

» [24.8.2015 г.] СПИСЪК на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „инспектор” с месторабота в гр. София, сектор Метрологичен надзор-Югозападен район, регионален отдел Метрологичен надзор Западна България, ГД „Метрологичен надзор”при ДАМТН

 1. Боян Валентинов Лятов
 2. Зорница Александрова Митева
 3. Милен Славов Желев
 4. Минка Атанасова Гичева – Ганева
 5. Йорданка Станчева Филипова
 6. Христо Георгиев Талев
 7. Герганка Янчева Стателова
 8. Силвия Николаева Христова
 9. Георги Георгиев Бъчваров
 10. Димитър Григоров Серафимов
 11. Иван Георгиев Георгиев
 12. Цветана Иванова Енчева
 13. Елза Венциславова Каралейна
 14. Здравко Александров Огнянов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.09.2015 г. от 10:00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г.М.Димитров” № 52А, етаж 4, заседателна зала за провеждане на тест и интервю. Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до участие кандидати.

Ирина Стоева
Председател на конкурсната комисия

МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА
 • НАРЕДБА за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България;
 • НАРЕДБА за реда и начина за извършване на метрологичен надзор;
 • ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ – глава 1-4 и допълнителните разпоредби
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване – глава 1-4
 • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДАМТН

Share this post