Инспектор с месторабота – гр. Хасково, сектор МН-Южен централен район

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността инспектор с месторабота – гр. Хасково, сектор МН-Южен централен район, регионален отдел МН Южна България, главна дирекция “Метрологичен надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничаване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани количества продукти (ПОКП), несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) и на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), извършва наблюдения за изпълнение на задълженията на юридически и физически лица, използващи единици за измерване.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Област на висше образование: технически или точни науки, икономика;
Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда WORD  и  EXCEL; ползване на чужд език за работа с документи; свидетелство за управление на МПС.

Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността: 360 лв. – 1100 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, стая 407А, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационото табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/892 97 56 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

СПИСЪК ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжност „инспектор” с месторабота в гр. Хасково, сектор Метрологичен надзор-Южен централен район, регионален отдел Метрологичен надзор Южна България, ГД „Метрологичен надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол

  1. Величка Димитрова Ирикова
  2. Иван Тенчев Иванов
  3. Огнян Манолов Райкулев
  4. Красимира Христова Иванова
  5. Биляна Христова Запрянова
  6. Димитър Григоров Серафимов
  7. Марин Цветанов Георгиев
  8. Гриша Митков Гочев

Допуснатите кандидати трябва да се явят 10.06.2014 г. от 11.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г.М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст. 402А (заседателна зала) за провеждане на тест и интервю.

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати кандидати.

Милена Тенева

Председател на конкурсната комисия

Източници за подготовка за тест:

Share this post