Инспектор, сектор „Управление, оценка и анализ на база данни”

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „инспектор”
сектор „Управление, оценка и анализ на база данни”, отдел „Надзор на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Обработвва, окомплектова и завежда на отчет документите от извършените проверки. Поддържа и актуализира базата данни за резултатите от контролната дейност на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: технически и природни науки, математика и информатика
Компютърни умения: работа с MS Office
Размер на основната заплата за длъжността: 380 – 1100 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407А, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 97 57 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

» [17.04.2015 г.] СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност инспектор в сектор „Управление, оценка и анализ на база данни”, отдел „Надзор на качеството на течните горива“, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” при ДАМТН, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол

1.    Даниела Георгиева Майсторска;
2.    Кинчо Тодоров Камбуров;
3.    Петьо Емилов Савков;
4.    Цветана Иванова Енчева;
5.    Таня Иванова Петкова;
6.    Ирена Иванова Петкова;
7.    Димитър Григоров Серафимов;
8.    Тодор Иванов Топалов;
9.    Виктория Георгиева Николова;
10.    Иван Петров Златарев;
11.    Христо Георгиев Талев;
12.    Спас Валентинов Варников;
13.    Георги Георгиев Маджев;
14.    Христо Христов Панчев;
15.    Величка Кирилова Чечева;
16.    Галина Стефанова Гълъбова;
17.    Петя Маринова Николова;
18.    Елена Иванова Николова;
19.    Владимир Иванов Великов;
20.    Петър Йорданов Пенев;
21.    Лилия Александрова Иванова;
22.    Нели Михайлова Александрова;
23.    Анна Георгиева Евгениева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24. 04. 2015 г. от 10:00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, ж.к. Младост, кв. Полигона, ул. “Проф. П. Мутафчиев” № 2, етаж 5, заседателната зала за провеждане на тест и интервю.

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Георги Георгиев,
Председател на конкурсната комисия

МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

1. Закон за чистотата на атмосферния въздух
2. Закон за енергията от възобновяеми източници
3. Наредба за изискванията за качеството на течните  горива, условията, реда и начина за техния контрол
4. Закон за административните нарушения и наказания
5. Закон за държавния служител;
6. Устройствен правилник на ДАМТН /www.damtn.government.bg/

Председател на комисията:
Г. Георгиев

Share this post