Инспектор в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „инспектор” – 28 щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/,

както следва:

 1. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югозападна България” (седалище гр. Благоевград) с териториален обхват областите: Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка (месторабота: гр. Благоевград) – 3 щатни бройки;
 2. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Западна Централна България” (седалище гр. София) с териториален обхват областите: Столична и Софийска (месторабота: гр. София)  – 2 щатни бройки;
 3. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Северозападна България” (седалище гр. Враца) с териториален обхват областите: Врачанска, Монтанска, Видинска, Плевенска и Ловешка (месторабота: гр. Враца – 3 щатни бройки; гр. Плевен – 1 щатна бройка)  – 4 щатни бройки;
 4. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Северна Централна България” (седалище гр. Русе) с териториален обхват областите: Русенска, Великотърновска, Разградска, Търговищка, Силистренска и Габровска (месторабота: гр. Русе – 3 щатни бройки; гр. Велико Търново – 2 щатни бройки) – 5 щатни бройки;
 5. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Североизточна България” (седалище гр. Варна) с териториален обхват областите: Варненска, Добричка и Шуменска (месторабота: гр. Варна – 2 щатни бройки; гр. Шумен – 1 щатна бройка)  – 3 щатни бройки;
 6. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югоизточна България” (седалище гр. Бургас) с териториален обхват областите: Бургаска, Ямболска и Сливенска (месторабота: гр. Бургас – 2 щатни бройки; гр. Сливен – 1 щатна бройка; гр. Ямбол – 2 щатни бройки)  – 5 щатни бройки;
 7. Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Южна Централна България” (седалище гр. Пловдив) с териториален обхват областите: Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Кърджалийска, Хасковска и Старозагорска (месторабота: гр. Пловдив – 2 щатни бройки; гр. Кърджали – 1 щатна бройка; гр. Стара Загора – 1 щатна бройка; гр. Хасково – 2 щатни бройки )  – 6 щатни бройки

Кратко описание на длъжността: Извършва дейности по контрол на изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, като подпомага работата на регионалния отдел НЯСС, в който е назначен.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изискват или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически науки – хидроинженер, машинен инженер, строителен инженер, критична инфраструктура; сигурност и отбрана – национална сигурност;
Компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС.

Размер на основната заплата за длъжността: 500-1800 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ст. 407A и 407Б, отдел „Човешки ресурси”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56/-57 – отдел „Човешки ресурси”.

Връзка към Административния регистър.

» [21.12.2015 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността “инспектор” регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”

МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ

 • ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
 • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДАМТН
 • НАРЕДБА № 13 ОТ 29.01.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

» [28.12.2015 г.]

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с решение № А-10141 от 28.12.2015 г. по жалба № 80-00-10012 от 22.12.2015 г. Илиян Славчев Славов се допуска до участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Североизточна България” – месторабота гр. Варна, ДАМТН.

» [8.1.2016 г.]

Петък, 8 Януари 2016 21:38

СПИСЪК на явилите се и издържали тест кандидати за длъжност:  „инспектор” – 28 щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН

Петък, 8 Януари 2016 21:41

СПИСЪК на явилите се и неиздържали тест кандидати за длъжността „инспектор” – 28 щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

» [20.1.2016 г.]

СПИСЪК на класираните кандидати за длъжност: „инспектор” – 28 щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН

Share this post