Проверка за техническата безопасност на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията гр. Видин.

Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка за техническата безопасност на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията гр. Видин.

Проверени са общо 34 бр.  асансьори. В резултат на проверката са спрени 14 бр. асансьори.   Най-честите причини, поради които съоръженията са спрени от експлоатация  са:

  • Ползвателите са допуснали асансьорите да се поддържат от лице, което не е вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за технически изисквания към продуктите и получило удостоверение от Председателя на ДАМТН за осъществяване на такава дейност;
  • Експлоатиращи се асансьори без на същите да е извършен периодичен технически преглед;
  • Напукана външна изолация на флексир кабел;
  • Нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка, монтирано в кабината на асансьора.

Всички асансьори, при които са открити несъответствия, са спрени от експлоатация със запис в ревизионната книга или заповед на началника на РОИДТНСЗБ. Ще бъдат предприети и административнонаказателни мерки.

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори, монтирани в жилищни сгради и в други градове на страната, с цел увеличаване на контрола върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.

Share this post