Инспектори от ГД ИДТН извършиха 22 проверки в детски градини, училища, болници и хосписи в област Кърджали

Във връзка с писмо на областния управител на област Кърджали с изх. № ОМ-03-2779/05.07.2021г.,  постъпило в Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН),  инспектори от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“  (ГД ИДТН) извършиха проверки в 10 броя детски градини, 8 броя училища, 4 броя хосписи и болници. Проверките са изпълнени на територията на област Кърджали, за периода от 13.07.2021 г. до 23.07.2021 г.

При проверките, инспекторите са установили, че 4 броя газови съоръжения и инсталации за природен газ и 1 брой водогреен котел са без валиден техническите преглед. В момента на проверката съоръженията не са били в експлоатация. Със запис в ревизионните книги на съоръженията е предписано, същите да не се допускат в експлоатация до извършване на технически преглед от органа за технически надзор, пред който са регистрирани.

 

Share this post