„Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации” за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ и за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за „Осигуряване на дейностите по информация и публичност“

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации” за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ и за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за „Осигуряване на дейностите по информация и публичност“

Документация към публична покана

 • Приложение № 1 – Писмо към оферта
 • Приложение № 2 – Декларация за запознаване с условията на поръчката
 • Приложение № 3 – Административни сведения
 • Приложение № 4 – Декларация за участие на подизпълнител
 • Приложение № 5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • Приложение № 6 – Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано до датата на подаване на настоящата оферта
 • Приложение № 7- Списък на предложения от участника екип ангажиран в изпълнението на поръчката
 • Приложение № 7-1 – Декларация за разположение на експерта, в случаите, когато експертът не е в трудово правоотношение с участника
 • Приложение № 8 – Предложение за изпълнение на поръчката
 • Приложение № 9 – Ценова оферта
 • Приложение № 10 – Проект на договор

Протокол от работата на комисията

Share this post