Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации” за възлагане на процедура по чл. 16, ал. 8, вр. глава пета от ЗОП с предмет: избор на изпълнител за „Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“, възлагане на обществена поръчка по глава осма „а“, вр. чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет – избор на изпълнител за „Осигуряване на дейностите по информация и публичност“ и изготвяне на проект на договор с предмет „Финансов одит“ на основание  чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Документация към публична покана

 • ОБРАЗЕЦ № 1 –Оферта
 • ОБРАЗЕЦ № 2 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата
 • ОБРАЗЕЦ № 3 – Административни сведения
 • ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 5 – Ценово предложение и срок на валидност на офертата
 • ОБРАЗЕЦ № 6 – Списък на услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години
 • ОБРАЗЕЦ № 7- Декларация – списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на договора
 • ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • ОБРАЗЕЦ № 9 – Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители
 • ОБРАЗЕЦ № 10 – Техническо предложение
 • ОБРАЗЕЦ № 11 – Декларация за разположение на експерта, в случаите, когато експертът не е в трудово правоотношение с участника
 • ОБРАЗЕЦ № 12 – Проект на договор

» [5.12.2014 г.] Протокол от работата на комисията


» [4.2.2015 г.]

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР № 11-00-10/16.01.2015 г.

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации” за възлагане на процедура по чл. 16, ал. 8, вр. глава пета от ЗОП с предмет: избор на изпълнител за „Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“, възлагане на обществена поръчка по глава осма „а“, вр. чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет – избор на изпълнител за „Осигуряване на дейностите по информация и публичност“ и изготвяне на проект на договор с предмет „Финансов одит“ на основание  чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Дата/период на плащане Основание Размер (ДДС 0% – ненач. на ДДС: чл. 113, ал. 9 от ЗДДС)
27.01.2015 г. Авансово плащане по Договор 1740 лв.
13.05.2015 г. Окончателно плащане по Договор 4060 лв.
Общо платено към 18.05.2015 г. 5800 лв.

Договор № 11-00-10/16.01.2015 г., сключен между ДАМТН и ДЗЗД „Йек и Димитрова“ се счита за изпълнен на 13.05.2015 г. на основание чл. 12, вр. чл. 3, ал. 1 от същия.

Share this post