Избор на изпълнител за сервизно обслужване на асансьорните уредби, находящи се в сградата на ДАМТН, ГД ККТГ, гр. София, ул. „ проф. П.Мутафчиев“ № 2

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

І. Възложител
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е държавен надзорен орган и осъществява своята дейност следните дейности: надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход; надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него; технически надзор на съоръженията с повишена опасност; контрол на качеството на течните горива; метрологичен надзор; издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието.

ІІ. Обект на поръчката
Сервизно обслужване на асансьорните уредби, находящи се в сградата на ДАМТН – ГД – ККТГ, гр. София, ул. „ проф. П. Мутафчиев“ №2

ІІІ. Кратко описание
Извършване на сервизно обслужване на 2 бр. пътнически асансьора с товароподемност 500 кг, скорост 1 м/сек, 5 спирания и 1 бр. товарен асансьор с товароподемност 500 кг, скорост 1 м/сек, 6 спирания, включващо аварийно пускане на асансьорите, извършване на техническо обслужване, извършване на функционални проверки – 3 бр, 24 – часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите( да освобождава пътниците при аварийно спиране на кабината)

ІV. Място за изпълнение на поръчката
Място на изпълнение на поръчката е сградата на ДАМТН – ГД – ККТГ, гр. София, ул. „ проф. П. Мутафчиев“ №2
V. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от сключване на договора с възможност за продължаване за още една година, ако 1 месец преди изтичане срока на договора някоя от страните не изрази писмено несъгласието си.

VІ. Условия и начин на плащане
Възложителят заплаща на Изпълнителя всяка месечна абонаментна такса в срок до 15- то число на текущия месец.
Плащанията се извършват по банков път.
Максимална стойност на поръчката до 600 лв. без ДДС.

VІІ. Изисквания към изпълнението на поръчката
Участникът следва да поддържа в техническа изправност приетите на сервизно обслужване асансьорни уредби.
В случай на авария, същата следва да бъде отстранявана в най-кратки срокове.
При ситуация на оставане на пътници в кабината лице по поддръжката да се явява незабавно за изваждането им.
След извършване на ремонтни дейности следва да бъде съставен констативен протокол за извършените ремонти и вложените резервни части, заедно с фактура за направените разходи.
Участникът следва да поеме гаранция за извършения ремонт за срок от минимум 6 месеца.

VІІ. Изисквания към участниците
Участниците следва да представят удостоверение, че са вписани в Регистъра на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори за придобита правоспособност за ръководител и/или изпълнител.
Участниците следва да представят удостоверение за придобита правоспособност съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори.
Участниците следва, при поддръжката и ремонта на спирачните системи на асансьорите да използват материали несъдържащи азбест.

VІІ. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”.
Участниците предлагат месечна цена за извършване на сервизно обслужване на асансьорните уредби.
На първо място се класира участникът, чиято сума за извършване на сервизно обслужване на асансьорните уредби е най-ниска.

VІІІ. Предложение за срок на валидност на офертата:
Подаденото предложение следва да е със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на подаването му.

ІХ. Срок за получаване на оферти:
Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр. София, до 17.00 ч. на 18.06.2014г.
Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен плик, с посочване на името на участника и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася и изричен надпис „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ“.

Х. Сключване на договор:
С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка.

ХІІ. Наименование, адрес на възложителя и лице за контакти:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Гр. София 1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А, лица за контакти:

Приложение 1

Динко Мандов, началник на отдел „Управление на собствеността“
Тел: 02/9 396 708, 0879504411
E-mail: Dinko.Mandov@damtn.government.bg

Елена Хаджиева, специалист в Сектор НП – Югозападен район
Тел: 02/9396722, 0879504399
E-mail: Elena.Hadzhieva@damtn.government.bg


Приложение към покана за избор на изпълнител за сервизно обслужване на асансьорните уредби, находящи се в сградата на ДАМТН, ГД ККТГ, гр. София, ул. „ проф. П.Мутафчиев“ № 2

Във връзка с обявена процедура за избор на изпълнител за сервизно обслужване на асансьорните уредби, находящи се в сградата на ДАМТН, ГД ККТГ, гр. София, ул. „ проф. П.Мутафчиев“ № 2,

Съобщаваме,

че срокът за подаване на оферти се удължава до 20 Юни 2014 г. до 17:00 часа в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр. София, с уточнение, че обявената максимална стойност на поръчката е 600 лева за годишно поддържане на всеки един от асансьорите, подробно описани в Поканата.

Съгласувал: ……………………………
/ В. Чиликов – И.д. Главен секретар /
Съгласувал: ……………………………
/ И. Чинкова – И.д Директор на Д ФСУДУС /
Съгласувал : ………………………………
/Д. Мандов – И.д. Началник отдел УС при Д ФСДУС/
Изготвил: ……………………………………
/ Е. Хаджиева – Специалист в Сектор НП – Югозападен район/

Share this post