Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“

 

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществената поръчка
Описание на документацията за участие

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ и ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Текстова част и приложение
 2. Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност

ОФЕРТА

 1. Приложение № 1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата
 2. Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката
 3. Приложение № 3 – Ценово предложение

ОБРАЗЦИ И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 1. Образец №1 – Представяне на участника;
 2. Образец №2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
 3. Образец №3 – Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;
 4. Образец №4 – Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката;
 5. Образец №5 – Декларация за разположение на техническо лице;
 6. Образец №6 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;
 7. Образец №7 – Декларация за участие на подизпълнител;
 8. Образец №8 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
 9. Образец №9 – Декларация по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП от подизпълнител;
 10. Образец №10 – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5;
 11. Образец №11 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор;
 12. Образец №12 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106 параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 1, буква „а” и буква „б“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;
 13. Образец №13 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;
 14. Образец №14 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
 15. Образец №15 – Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 16. Образец №16 – Декларация съгласно Общите условия към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ с рег.№14-11-15/01.09.2014г.;
 17. Проект на договор.

» [12.3.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване с наш вх. №67-00-498/06.03.2015 г. по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет „Изготвяне на функционален анализ на ДАМТН“ в изпълнение на проект „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси“ даваме следните разяснения:

Въпрос: „Ще се считат ли за допустими и участници, чиито сертификати са с обхват, който е еднакъв или сходен с предмета на поръчката съгласно дадените дефиниции в раздел VІ. Изисквания за подбор на участниците, и очаква ли се в обхвата на сертификата изрично да е записан текст „правно консултиране“?

Отговор: До разглеждане на офертите ще бъдат допускани участници, чиито сертификати отговарят за услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, дадени в раздел VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията за участие в обществената поръчка.


» [20.3.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване запитване с наш вх. № 92-00-3-1 по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на ДАМТН“ в изпълнение на проект „ Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на работните процеси“ даваме следните разяснения:

Въпрос 1: Да се уточни, кои от двата образеца (Образец № 2 и Образец № 9) трябва да бъде представен?

Отговор: Декларация Образец № 9 се попълва от Участника, ако е приложима.

Въпрос 2: В приложение № 2 „ Техническо предложение“ следва да бъде попълнена липсващата информация в текст:

„Поддейност 3.1: Установяване на текущото състояние. Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на законодателството – в срок до ……………..
Поддейност 3.2: Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите – в срок до ……………
Поддейност 3.3: Изготвяне на предложения за функционално и структурно оптимизиране и план на действие – в срок до ……………
Поддейност 3.4: Разработване на проект на Устройствен правилник и вътрешни нормативни документи – в срок до …………….
Поддейност 3.5: Повишаване на капацитета на служителите на ДАМТН за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението – в срок до ………..“,

Моля Възложителят да поясни дали участниците следва да посочат конкретна дата, до която ще бъде изпълнена съответната поддейност, или е достатъчно да се посочи предложението на участниците за продължителност на изпълнението на съответната поддейност?

Отговор: В техническото задание, Участниците следва да посочат конкретна дата, до която ще бъде изпълнена съответната поддейност.

Въпрос 3: „Възложителят да поясни предвижданите до 150 броя интервюирани служители могат да включват както служители интервюирани „лице в лице“,  така и служители, интервюирани чрез изпращане на онлайн въпросник „анкета“?

Отговор: В документацията за участие по процедурата не е уточненен конкретен начин на провеждане на предвидените интервюта. Възложителят ще приема различни начини и подходи за осъществяването им.

Въпрос 4: „ В техническата спецификация по отношение на Поддейност 3.1., Възложителят е посочил, че наред с другите задачи в рамките на дейността, се очаква от участниците да извършат „подготовка на доклад с конкретни препоръки за реорганизация и оптимизация на ДАМТН“. От друга страна в рамките на Поддейност 3.3 се предвижда изготвянето на препоръки за функционално и организационно развитие, подобряване на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите на ДАМТН.
Възложителят да потвърди, че препоръките за функционално и организационно развитие на ДАМТН следва да бъдат изготвени и прецизирани в рамките на поддейност 3.3“?

Отговор: В техническата спецификация Възложителят е посочил за отделните поддейности какво конкретно следва да бъде подготвено и направено.


» [27.3.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване с наш вх. № 57-00-26/24.03.2015 г. по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ в изпълнение на проект „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и работните процеси“ даваме следните разяснения:

Въпрос 1: Съгласно изискванията в Техническата спецификация, Изпълнителят следва да организира провеждането на общо 3 бр. двудневни работни срещи с консултативната група в гр. София, по време на изпълнението на Поддейност 3.1 и Поддейност 3.3. от предмета на поръчката. Моля за следните разяснения във връзка с тяхната организация:
–    Какъв брой работни срещи следва да бъдат организирани в рамките на Поддейност на 3.1. и какъв брой – в рамките на Поддейност 3.3.?
–    Моля да потвърдидте, че Изпълнителят няма задължение за осигуряване на хотелско настаняване на експертите от регионалните звена на ДАМТН, които ще бъдат включени в консултативната група?
Отговор:
–    Възложителят няма точни изисквания колко срещи са определени да се проведат за Подддейност 3.1. и колко да бъдат проведени за Подддейност 3.3.;
–    Възложителят не е поставил изискване към Изпълнителят да осигури хотелско  настанявя на експертите от регионалните звена на ДАМТН, които ще бъдат включени в консултативната група.

Въпрос 2: Съгласно изискванията в Техническата спецификация в рамките на Поддейност 3.5 следва да бъдат проведени две двудневни обучения за общо 60 служителя на ДАМТН. Моля за следните разяснения във връзка с тяхната организация:
–    Моля да потвърдите, че в рамките на всяко от обученията ще бъдат обучени равен брой служители на ДАМТН (по 30 служителя на обучения)?
–    Моля да потвърдите, че конкретните служители от структурата на ДАМТН, които ще участват в обученията ще бъдат определени от Възложителя?
–    Моля да поясните дали обученията, могат да бъдат проведени паралелно (в едни и същи дни при осигуряване на достатъчно лектори) или е задължително тяхното последователно провеждане?
–    Моля да потвърдите, че Изпълнителят няма задължение за осигуряване на хотелско настаняване на експертите от регионалните звена на ДАМТН, които ще бъдат обучавани?
Отговор: 
–    Възложителят не е уточнил, че броя на участниците, които следва да бъдат обучени на всяко от обученията следва да бъде равен.
–    Служители от структурата на ДАМТН, които ще вземат участие в обученията ще бъдат определени от Възложителя.
–    Възложителят не е поставил конкретни изисквания за начина на провеждане на обученията. Възложителят ще приема предложения за начина на провеждане на обученията.
–    Възложителят не е поставял изисквания за осигуряване на хотелско настаняване на експертите от регионалните звена на ДАМТН, които ще бъдат обучавани.

Въпрос 3: В поле II.2.1) от обявлението, както и в Техническата спецификация е посочено, че Изпълнителят следва да изготви 1 бр. програма за обучение. Едновременно с това, според пълното описание на Поддейност 3.5. в Техническата спецификация, трябва да бъде осигурена „ програма за всяко обучение“, т.е. общо 2 бр. програми. Моля да поясните дали за всяко от обученията в рамките на Поддейност 3.5. следва да бъдат разработени отделни програми?
Отговор: В Техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката за Поддейност 3.5. е записано, че в рамките на дейността следва да бъдат проведени 2 обучения, като за целите на обучението следва да бъде разработена програма за обучението.


» [27.3.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване с наш вх. № 57-00-27/26.03.2015 г. по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ в изпълнение на проект „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси“ даваме следните разяснения:

Въпрос: Съгласно изискванията в Техническата спецификация, дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са както следва:
Поддейност 3.1: Установяване на текущото състояние. Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на законодателството
Поддейност 3.2: Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите
Поддейност 3.3: Изготвяне на предложения за функционално и структурно оптимизиране и план на действие
Поддейност 3.4: Разработване на проект на Устройствен правилник и вътрешни нормативни документи
Поддейност 3.5: Повишаване на капацитета на служителите на ДАМТН за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението
В спецификацията е посочено, че посочените пет поддейности включват етапите на провеждане на функционалният анализ в държавната администрация съгласно Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация (Методологията).
При сравнение на етапите съгласно Методологията и дейностите в Техническата спецификация се установява, че дейностите, включени в рамките на Поддейност 3.1 (установяване на текущото състояние. Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на законодателството) и Поддейност 3.2. (анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите) не следват последователността, предвидена в Методологията. Съгласно Методологията, като начален подготвителен етап следва да бъде осъществено само планирането и подготовката на функционалния анализ, част от Поддейност 3.1. Прегледът на законодателството и установяването на текущото състояние, включени в Поддейност 3.1., и анализът на натовареността на отделните звена в структурите и числеността на служителите спрямо функциите и дейностите, включен в Поддейност 3.2., представляват част следващия етап съгласно Методологията – Етап 2, подетап 1 „Анализ на текущото състояние“.
Дейностите, включени в рамките на Поддейност 3.3. (изготвяне на предложения за функционално и структурно оптимизиране и план на действие) са разпределени в рамките на два етапа съгласно Методологията: Идентифицирането на области за подобрение и тяхното формулиране е включено в Етап 2, подетап 1 „Анализ на текущото състояние“, а финализирането им и изготвянето на план за действие – в Етап 3 „Приключване на функционалния анализ“.
В допълнение, в Техническата спецификация не е поставено изискване за изпълнение на дейностите от етап 4 съгласно Методологията „Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението“.
С оглед на коментираните разминавания, Моля да поясните дали графиците за изпълнението следва да бъдат съобразени с последователността на дейностите съгласно Методологията като гъвкав и приложим във всички административни структури инструментариум за анализ на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността, който ще гарантира качествено изпълнение на поръчката, или с описанието на дейностите в Техническата спецификация.
Моля да поясните дали изпълнителят ще бъде ангажиран с осъществяването на мониторинг, преглед и публичност на изпълнението (Eтап 4 на Методологията) до приключване срока на договора.
Отговор: Графиците за изпълнение трябва да бъдат съобразени с описанието на дейностите в Техническата спецификация.
Изпълнителят ще бъде ангажира само с изискванията поставени в Техническата спецификация.


» [27.3.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване с наш вх. № 67-00-611/26.03.2015 г. по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ в изпълнение на проект „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси“ даваме следните разяснения:

Въпрос 1: В рамките на под-дейност 3.1. „Установяване на текущото състояние. Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на законодателство“ и под-дейност 3.3. „Изготвяне на предложения за функционално и структурно оптимизиране и план за действие“ са планирани 3 бр. двудневни работни срещи, на които да вземат участие 15 експерти от регионалните звена. Тъй като в техническата спецификация не е упоменато имам следните въпроси по организацията на събитията:
1.1    Ангажимент на Изпълнителя ли е осигуряване на нощувка за представителите на регионалните звена? Ако да, моля посочете … общ брой за трите двудневни обучения, както и вида на настаняването – в единични или двойни стаи?
1.2    Ще има ли Изпълнителя ангажимент за осигуряване на вечеря за представителите на регионалните звена?
1.3    Ще има ли ангажимент Изпълнителя за възстановяване на разходите за транспорт за представителите на регионалните звена до гр. София и обратно?
1.4    Моля да потвърдите нашето разбиране за изискването „Транспорт в рамките на населеното място“ – осигуряване на транспорт за участниците в срещите от администрацията на ДАМТН до залата, в която ще се проведат срещите.
Отговор:
1.1    Възложителят не е поставил изискване към Изпълнителя да осигури хотелско настаняване на представителите на регионалните звена на ДАМТН;
1.2    Възложителят не е поставил изискване към Изпълнителя да осигури вечеря на представителите на регионалните звена на ДАМТН;
1.3    Възложителят не е поставил изискване към Изпълнителя за възстановяване на разходите за транспорт на представителите на регионалните звена до гр. София и обратно;
1.4    Изпълнителят трябва да осигури транспорт за участниците в срещите от администрацията на ДАМТН до залата, в която ще се проведат срещите.

Въпрос 2: В рамките на под-дейност 3.5. „Повишаване на капацитета на служителите на ДАМТН за подобряване на ефективността и ефикасността на изпълнение“ с планирано двудневно обучение на 60 служители. По отношение организацията на обученията имаме следните въпроси:
2.1    Ще има ли ангажимент Изпълнителя да осигури нощувки на представители на регионалните звена и ако да, колко се очаква да бъде техния брой, както и вид на настаняването – единични или двойни стаи?
2.2    Ще бъде ли ангажимент Изпълнителя да осигури вечеря на представителите на регионалните звена?
2.3    Ще бъде ли ангажимент Изпълнителя да възстанови разходите за транспорт на представителите на регионалните звена до гр. София и обратно?
2.4    Моля да потвърдите нашето разбиране за изискването „Транспорт в рамките на населеното място“ – осигуряване на транспорт за участниците в обучението от администрацията на ДАМТН и/или хотела, в който са настанени регионалните представители до залата, в която ще се проведе обучението.
Отговор:
2.1    Възложителят не е поставил изискване към Изпълнителя да осигури хотелско настаняване на представителите на регионалните звена на ДАМТН;
2.2    Възложителят не е поставил изискване към Изпълнителя да осигури вечеря на представителите на регионалните звена на ДАМТН;
2.3    Възложителят не е поставил изискване към Изпълнителя за възстановяване на разходите за транспорт на представителите на регионалните звена до гр. София и обратно;
2.4    Изпълнителят трябва да осигури транспорт за участниците в срещите от администрацията на ДАМТН до залата, в която ще се проведат срещите.


» [30.3.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване с наш вх. № 67-00-614/27.03.2015 г. по обявената от ДАМТН обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ в изпълнение на проект „Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси“ даваме следните разяснения:

Въпрос: Съгласно приложимата Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, оценката на Техническото предложение включва критерий 3 Рискове и предпоставки за ефективното изпълнение на поръчката.
Съгласно описанието, най-висок брой точки (10) получава участник, „който е представил своя подход за управление на риска през цялото време на изпълнение на обществената поръчка, който обхваща идентифицираните от възложителя потенциални рискове. Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по обществената поръчка, като е предложил подходящи мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Предлагат се съответстващи на степента на риска контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за минимизиране на риска.“
С оглед необходимостта от планиране на мерки за превенция на идентифицираните рискове и преодоляване на последиците от тяхното настъпване е от съществено значение информацията за прилаганата от Възложителя система за управление на рисковете. В тази връзка, моля да ни представите достъп до Стратегията за управление на риска на ДАМТН, изготвена в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Отговор: Във връзка с отправено запитване, Ви уведомяваме, че Възложителят е дефинирал ясно и точно в тръжната документация условията за участие в процедурата за откриване на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“. В тази връзка считаме, че Стратегията за управление на риска на ДАМТН е документ с вътрешен характер, поради което достъп до същата не следва да Ви бъде предоставен.
Участникът е този, който трябва да предложи конкретни мерки за минимизиране на риска и преодоляване на последиците от тяхното настъпване.


» [14.4.2015 г.]

Протокол № 1


» [5.5.2015 г.]

Съобщение за отваряне на ценовите оферти


» [19.5.2015 г.]

Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията

Решение за класиране


» [8.06.2015 г.]

Договор

Приложение 1 – Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Приложение 2


» [17.06.2015 г.]

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“, в изпълнение на проект: “Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 14-11-15/01.09.2014г.

Участник Дата на която е върната гаранцията за участие Основание за освобождаване на гаранциите за участие
1 „Концорциум за качествено управление“ 05.06.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
2 „Прайм Консултинг“ ООД 05.06.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
3 „КПМГ България“ 05.06.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
4 „Глабал Адвайзърс“ АД 05.06.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
5 „Агенция Стратегма“ ООД 05.06.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
6 Адвокатско дружество „Попов и партньори“ 05.06.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП
7 „Българска консултантска организация“ 05.06.2015 г. Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП

» [8.07.2015 г.]

Информация за извършено авансова плащане  по сключен договор по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“

Номер на договора: 11-00-45/08.06.15г.
Изпълнител: Консорциум за качествено управление ДЗЗД

Дата на извършеното плащане

Основание на плащането

Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 24.06.2015 г. фактура 0000000001 22.06.2015 28 788.00 лв.

» [18.08.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключен договор по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“
Номер на договора: 11-00-45/08.06.15г.
Изпълнител: Консорциум за качествено управление ДЗЗД
Предмет на договора: Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Дата на извършеното плащане

Основание на плащането

Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 07.08.2015 фактура 0000000002 31.07.2015 115 152.00 лв.

 


» [2.9.2015 г.]

 

Информация за приключване на сключен договор по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“
Номер на договора: 11-00-45/08.06.2015 г.
Изпълнител: „Консорциум за качествено управление” ДЗЗД

Предмет на договора: „Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“
Договор № 11-00-45/08.06.2015 г., сключен между ДАМТН и „Консорциум за качествено управление” ДЗЗД, се счита за приключен на 07.08.2015 г. на основание изпълнени всички задължения по договора и от двете страни в договорения срок.

Share this post