Изменения и допълнения в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

С Постановление № 225 от 20 август 2020 г. Министерският съвет прие изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Наредбата). Наредбата е обнародвана в ДВ бр. 75 от 25 Август 2020г.

В Наредбата се  въвеждат измененията и допълненията от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗИД на ЗЧАВ), обнародвани в ДВ бр.81 от 15.10.2019 г. като:

– Процедура при оспорване на резултатите съгласно чл. 30в, ал. 1, т.4 от ЗЧАВ – Приложение № 12 към чл. 22, ал.9 от Наредбата

Процедурата при оспорване на резултатите е съгласно БДС EN ISO 4259-2:2018 ”Нефтопродукти  и  сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване“, който заменя БДС EN ISO  4259:2008. Прилагането на стандарта е определено в Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и EN 228 (БДС EN 228:2012+A1:2017 и EN 590 (БДС EN 590:2013+A1:2017).

– Процедура за  привеждане в съответствие на течно гориво с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от крайните разпространители съгласно чл. 30г, ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗЧАВ. Разписан е ред и принудителни административни мерки когато крайните разпространители във връзка с дадената възможност, предприемат мерки течното гориво, което отговаря на изискванията за качество по ЗЧАВ, а не отговаря на изискванията на чл. 47 ЗЕВИ, да смесят наличното количество гориво с партида гориво на бензиностанция, за да се изпълнят изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво.

– Прецизирана и допълнена е Декларацията за съответствие за всяка партида по отношение на нейното съдържание (Приложение № 9 към чл.10, ал.2) и  обхвата на лицата, които могат да я съставят съгласно ЗИД на ЗЧАВ.

– Определен е редът за предоставянето и/или заверяването на Декларацията при последващо разпространение до крайните разпространители.

Изменената и допълнена Наредба въвежда също:

– Актуални методи за изпитване и нормирани гранични стойности в съответствие с приложимите Европейски директиви и стандарти в съответствие с БДС EN 228:2012+A1:2017 „Автомобилни горива. Бензин, несъдържащ олово. Изисквания и методи за изпитване“, БДС EN 590:2013+A1:2017 “Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване“, БДС EN 14214:2012+A2:2019 „Течни нефтопродукти. Метилови естери на мастни киселини (FAME) за употреба в дизелови двигатели и за отопление. Изисквания и методи за изпитване“, БДС ISO 8217:2017 „Нефтопродукти. Горива (клас F). Технически изисквания за корабни горива“ съгласно Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. и др.

– Прецизират се  изискванията към маркировката съгласно т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗЧАВ.

– Посочва се  броя на пробите, които се вземат при проверка и разпределението им на контролни и арбитражни.

– Включва се стандарт БДС EN 14275 „ Автомобилни горива. Оценяване качеството на бензина и горивото за дизелови двигатели. Вземане на проби гориво от дозаторните помпи на бензиностанция и други търговски обекти“.

– Отпада пломбирането с оловни пломби на съдовете с взетите проби, тъй като еднократната пластмасова пломба с шестцифрен номер и лого „ГД ККТГ“ е достатъчна, за да гарантира целостта на пробите и невъзможността за манипулации.

– Прецизирани и допълнени са и други разпоредби, които създават яснота за задължените лица и по-голяма ефективност при прилагането на Наредбата.

Наредбата е преминала процедура по нотификация на технически регламенти, съгласно ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1535 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 септември 2015 година, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й с изключение на § 23 от ПМС №225 (Приложение № 3 към чл. 6, т.3 и т. 4), който влиза в сила 3 месеца след обнародването й.

Допълнителна информация по отношение на измененията и допълненията може се получи от Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.

Share this post