Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН с четири обособени позиции”

Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН с четири обособени позиции”

 

  • Документация
  • Проект на договор по обособена позиция 1
  • Проект на договор по обособени позиции 2, 3 и 4
  • Приложение № 3: Списък на недвижимите имоти (сгради)– публична и частна държавна собственост  стопанисвани от ДАМТН с посочена балансова стойност на отделните имоти, актуална към 30.06.2016 г.

ID: 9057398


» [13.10.2016 г.]

До всички заинтересовани лица
Съобщение

Уведомяваме ви, че в част „Застрахователна сума/лимит на отговорност“ от Приложение № 3: Таблица за съответствие с техническите спецификации на предлаганите застрахователни услуги по обособена позиция № 3 с предмет „Застраховка на сградите, предоставени за управление на ДАМТН“ към Техническото предложение е допусната техническа грешка при изписване номера на Приложението и сумата на балансовата стойност на имотите. В тази връзка вместо „Приложение № 5“ и „9 794 867,90 лв. /девет милиона седемстотин  деветдесет и четири  хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 90 ст./“  да се чете „Приложение № 3“ и „8 379 640, 72 лв. /осем милиона триста седемдесет и девет хиляди шестотин и четиридесет лева и седемдесет и две стотинки/“.
Във връзка с направените корекции, публикуваме Приложение № 3: Списък на недвижимите имоти (сгради)– публична и частна държавна собственост  стопанисвани от ДАМТН с посочена балансова стойност на отделните имоти, актуална към 30.06.2016 г.


» [17.10.2016 г.]

До всички заинтересовани лица
Съобщение

Уведомяваме ви, че в резултат на техническа грешка е допуснато различно обозначаване на образците в документацията и същите са коректно изписани в коригираната документация в тази част. Същата е публикувана в профила на купувача.


» [21.10.2016 г.]

Във връзка с постъпили въпроси вх. № 92-00-14-(1)/21.10.2016 г. по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ в четири обособени позиции, даваме следните разяснения:

Въпрос № 1: На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се обръщам към Вас с молба за следната допълнителна информация относно обособена позиция № 1: Застраховка „Трудова злополука“ от горецитираната процедура:
1.1. Моля Възложителят да уточни размера на брутната месечна работна заплата на служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Отговор: За заетите към края на III-то тримесечие 424 служители средната месечна брутна заплата е 912 лева.


» [01.11.2016 г.]

Протокол от работата на комисията


» [15.11.2016 г.]

Протокол от работата на комисята


» [16.11.2016 г.]

Решение за определяне на изпълнител


» [06.12.2016 г.]

Договор за обособена позиция 1


» [09.12.2016 г.]

Договор за обособена позиция 2

Договор за обособена позиция 3

Договор за обособена позиция 4

Share this post