Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН

Решение

Обявление

Документация за участие

 • ОБРАЗЕЦ № 1 – Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 2 – Списък на документите, съдържащи се в офертата
 • ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б . „ а” д о „ д”, ал. 2, т. 2а (предложение първо) и 5 и ал. 5, т. 1от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
 • ОБРАЗЕЦ № 6– Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
 • ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора
 • ОБРАЗЕЦ № 9 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП
 • ОБРАЗЕЦ № 10A – Ценова оферта за изпълнение на обособена позиция № 1
 • ОБРАЗЕЦ № 10B – Ценова оферта за изпълнение на обособена позиция № 2
 • ОБРАЗЕЦ № 10C – Ценова оферта за изпълнение на обособена позиция № 3
 • ОБРАЗЕЦ № 10D – Ценова оферта за изпълнение на обособена позиция № 4
 • ОБРАЗЕЦ № 10E – Ценова оферта за изпълнение на обособена позиция № 5
 • ОБРАЗЕЦ № 10F – Ценова оферта за изпълнение на обособена позиция № 6
 • ОБРАЗЕЦ № 10G – Ценова оферта за изпълнение на обособена позиция № 7
 • ОБРАЗЕЦ № 10H – Ценова оферта за изпълнение на обособена позиция № 8
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР по обособена позиция № 1
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР по обособена позиция № 2
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР по обособена позиция № 3
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР по обособена позиции №№ 4, 5, 6 и 7
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР по обособена позиция № 8
 • Приложение № 1 Списък на автомобилите собственост на ДАМТН с техните характеристики
 • Приложение № 2 Списък на автомобилите, които ще бъдат закупени от ДАМТН по проект “Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”
 • Приложение № 3 Регистрационен талон на Опел Мовано № СА2529 ВС
 • Приложение № 4 Регистрационен талон на Опел Мовано № СА2253 ВС
 • Приложение № 5 Списък на оборудването, трайно монтирано в две подвижни лаборатории
 • Приложение № 6 Списък на сградите стопанисвани от ДАМТН
 • Приложение № 7 Списък на оборудването в стационарните лаборатории на Главна Дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ към ДАМТН
 • Приложение № 8 Списък на мобилните електронни устройства
 • Приложение № 9 Списък с прогнозна стойност на оборудването, което е обект на застраховане по обособена позиция № 7

Във връзка с постъпил на 03.02.2014 г. въпрос по документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ даваме следното разяснение:
Въпрос: 
В глава III, точка 2, за обособена позиция №1 от Документацията за участие в посочената формула


за изчисляване на стойността на крайната сума тарифното число – „С“ в процент ли се посочва в числителя?

Отговор:
Формулата, посочена в документацията за обособена позиция № 1, е:


При изчисленията, които ще бъдат извършени по тази формула, буквата „С” ще бъде заместена с предложеното от участника тарифно число в проценти, т. е. със стойността на предложения процент.
Напр. ако участникът е предложил тарифно число 3 %, буквата „С” ще бъде заместена с числото „3”, ако участникът е предложил тарифно число 0,014 %, буквата „С” ще бъде заместена с числото „0,014” и т.н.


Във връзка с постъпил на 06.02.2014 г. въпрос по документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ даваме следното разяснение:
Въпрос: 
В документацията за участие са посочени максималните крайни суми по всяка обособена позиция, които Възложителят ще заплати, представляващи сбор от застрахователната премия и данък 2% съгласно чл. 9 и 10 от ЗДЗП.
Моля, Възложителят да уточни дали прогнозната стойност е за 1 година или за целия срок на изпълнение по съответната обособена позиция?
Отговор:
В глава ІІ, раздел 4 от документацията е посочена максималната стойност на всяка от обособените позиции. Така посочената прогнозна стойност е за целия срок на изпълнение на съответната обособена позиция.


Във връзка с постъпили на 14.02.2014 г. въпроси по документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ даваме следното разяснение:
Въпрос: 
По обособена позиция №5 и позиция №6 – Информация за историята на щетите през последните три години /2013, 2012 и 2011 г./ – вид събитие, дата, година, причина, размер на щетата
Отговор:
По обособена позиция №5 през последните три години има настъпили следните щети:
1.    Отнесена покривна изолация на сградата на ДАМТН в гр. Хасково на 14.03.2013 г.; причина – силна буря; размер на щетата – 6124,49 лв.
2.    Счупени стъкла по прозорци на сградата на ДАМТН в гр. Габрово на 14.03.2013 г.; причина – силна буря; размер на щетата – 145,24 лв.
По обособена позиция №6 няма настъпили щети през последните три години:
Въпрос: 
По обособена позиция №6 и позиция №7 – Информация дали има и дали ще има монтирано оборудване на открито. Ако такова оборудване е монтирано, моля да посочите къде е монтирано и неговата застрахователна стойност.
Отговор:
Няма и не се предвижда монтиране на открито на оборудване по позиция 6 и 7.


Във връзка с постъпил на 18.02.2014 г. въпрос по документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ даваме следното разяснение:

Въпрос: 
Във връзка с обявена процедура с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ и минимално изискване за „положителен финансов резултат – печалба, за всяка от последните приключени три финансови години – 2010, 2011 и 2012“ моля за уточнение. За представляваното от мен дружество последните три приключени финансови години са 2011, 2012 и 2013. Ще приемете ли да бъдат представени отчети за 2011,2012 и 2013 и минималните изисквания ще бъдат ли покрити?

Отговор:
В обявлението и документацията за участие изрично са посочени годините, за които се иска участниците да имат положителен финансов резултат – печалба, и това са 2010, 2011 и 2012 г. (и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си). Като доказателство за съответствие с посочения критерий за подбор се изисква представяне на  заверени копия от годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите за съответните години, т. е. същите години, за които е поставено изискването за положителен финансов резултат към участниците – 2010, 2011 и 2012 г.
Възложителят е посочил въпросните години с оглед осигуряване на равен достъп на потенциалните участници в процедурата. Тъй като към датата, определена за краен срок за подаване на офертите – 04.03.2013 г. не е изтекъл срока по чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството, посочването именно на тези конкретни години е с цел да не се препятстват участниците, които все още не са изготвили годишните си финансови отчети за 2013 г. (вж. Решение от 10.04.2012 г. по преписка КЗК-203/2012, Решение от 26.03.2013 г. по преписка КЗК-184/2013)

 


Във връзка с постъпили на 24 и 25.02.2014 г. въпроси по документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ даваме следните разяснения:

 

Въпрос: 
Моля, да ни предоставите информация за щетите по вид, размер и събитие за последните 3 години по всеки вид застраховка за всяка обособена позиция.

Отговор:
Щетите за последните 3 години по всеки вид застраховка за всяка обособена позиция са както следва:
за Обособена позиция № 1: няма предявени щети;
за Обособена позиция № 2: няма предявени щети;
за Обособена позиция № 3: 1 бр. пълна загуба на МПС, вследствие на претърпяно ПТП с изплатено обезщетение в размер на 2495 лв., 12 бр. частични щети на МПС, причинени от различни рискове, за половината от които са изплатени обезщетения на обща стойност 3267 лв., а останалите са отстранени в доверен сервиз на Застрахователя.
за Обособена позиция № 4: няма предявени щети;
за Обособена позиция № 5: виж отговора от 17.02.2014 г. на постъпил въпрос;
за Обособена позиция № 6: виж отговора от 17.02.2014 г. на постъпил въпрос;
за Обособена позиция № 7: застраховката касае оборудване, което тепърва ще се доставя;
за Обособена позиция № 8: няма предявени щети.

Въпрос: 
Във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет “Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН” по Обособена позиция № 1 и по повод на внасянето на парична гаранция за участие, бих искала да Ви помоля за разяснение. Нашето дружество ще внесе сумата чрез електронен превод и основанието за плащане, което е посочено в документацията е прекалено дълго, за да се събере в електронното платежно нареждане. Моля за Вашата инструкция как да изпишем основанието: “Гаранция за участие в процедура с предмет: Извършването на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН” по обособена позиция № 1 с предмет “Застраховка Трудова Злополука””.
Също така съгласно Образец № 2 от документацията за участие се изисква да се предостави оригинал на документ за внесена гаранция. В случая, след като е извършен виртуален банков превод, може да се предостави извлечение от системата, което удостоверява извършеното плащане. Възложителят би ли приел този документ за оригинал?

Отговор:
В платежното нареждане трябва недвусмислено да става ясно за какво се отнася плащането в зависимост броя знаци в полето.
Извлечението от системата, което удостоверява плащането трябва да бъде подписано от представляващия участника и подпечатано.

Share this post