Класифицирани са 1665 язовира в 13 области, 540 от тях са в първа степен на потенциална опасност. 15 области изостават в процеса  

Процесът на класификация на язовирите в България е изцяло приключен в 13 области. Това са София-град, Софийска, Перник, Враца, Монтана, Ловеч, Разград, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич и Шумен. Класификацията към момента обхваща 1665 язовира, като 540 от тях попадат в първа висока степен на потенциална опасност.

Процедурата по класификация на язовирите се извършва от комисии, назначавани със заповед на областните управители. Те имат за цел да проверят готовността за безопасната експлоатация на язовирите и съоръженията към тях. Класифицирането на язовирите на територията на Република България се извършва по  степен на потенциална опасност, в зависимост от възможно най-лошите последици при освобождаване на съхраняваните в язовира води, предизвикано от разрушаване или неправилна експлоатация на съоръженията.

Съобразно оценката на риска от човешки жертви, икономически, социални и екологични щети, язовирите се класифицират в три степени на потенциална опасност:

– първа висока степен на потенциална опасност;

– втора значителна степен на потенциална опасност;

– трета ниска степен на потенциална опасност.

От класифицираните до момента 1665 язовири, в първа висока степен на потенциална опасност са 540 броя, във втора значителна степен на потенциална опасност са поставени 167 броя, а в трета ниска степен на потенциална опасност – 425 броя. За още 243 язовири са извършени проверки на място от комисиите и предстои документална проверка за приключване на процеса по класификация за тях. За 533 проверени малки язовира са налице данни, че попадат в хипотезата на чл. 141а, ал.3 от Закона за водите и се предвижда да бъдат изключени от обхвата на контрола, осъществяван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

В 15 области процесът по класификация все още не е завършил. Независимо от усложнената епидемиологична обстановка на територията на цялата страна, която затруднява дейността на комисиите, работата по класификацията не е спирала. Извършват се както предвидените визуални проверки на терен, така и последващите ги съвместни заседания на комисиите.

С класификацията на язовирите по степен на потенциална опасност се дава възможност за диференциране на изискванията за експлоатация на съоръженията и за определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролния орган – ДАМТН. По този начин се гарантира и извършването на ежегоден контрол за осигуряване на мерките за безопасна експлоатация на язовирите в „първа висока“ и „втора значителна“ степен на потенциална опасност. Тези язовири при евентуално настъпване на аварийна ситуация биха застрашили живота и здравето на хората, критичната инфраструктура, пътища от републиканската пътна мрежа, промишлени предприятия и др.

От друга страна, класифицирането дава възможност на собствениците на язовири, които попадат в трета ниска степен на потенциална опасност, да декларират информация за даден язовир и съоръженията към него, което ще даде възможност сами да отговарят за поддържането, стопанисването и контрола на даден язовир. По този начин се намалява административната тежест върху тях и ще отпадне изискването за осигуряване на оператор – хидроспециалист на язовирната стена.

Служителите на ДАМТН продължават да извършват проверки, във връзка с промяна на собствеността на язовири, дарени безвъзмездно от общините на държавата по реда на чл. 19а и чл. 19б на Закона за водите, за които са предоставени права за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири” (ДПУСЯ).

С промените от месец юли 2018 г. в Закона за водите, се даде възможност на всички общини – собственици на язовири, в тримесечен срок от влизане в сила на измененията, да внесат мотивирано предложение до Министерство на икономиката, за безвъзмездно прехвърляне на държавата на собствеността на язовирите – публична общинска собственост. Тези промени в законодателството дават възможност на общините, които не разполагат с финансов ресурс за поддръжка и безопасна експлоатация на язовирите, да прехвърлят собствеността и своите задължения  на държавата. Прехвърлянето става безвъзмездно със сключване на договор за дарение между съответната община и областна управа, която впоследствие предоставя правата за стопанисване и управление на ДПУСЯ, чрез издаване на акт за държавна собственост.

В края на 2018 г., чрез подадени заявления до министъра на икономиката, кметовете на общини, са заявили намерението си за прехвърляне на собствеността на 2717 язовира безвъзмездно на държавата. Към 20.11.2020 г. в ДАМТН е налична информацията за 336 язовира, за които има съставени актове за публична държавна собственост с предоставени права за управление на ДПУСЯ, издадени от областните управители на 21 области.

 

 

 

Share this post