Компания Garmin предприема коригиращи мерки към продукт, несъответстващ на изискванията на Директива 2011/65/ЕС (RoHS2)

Продуктът, обект на предприетите мерки е GPS спортен часовник „Forerunner 15“, чиято функция е да подпомага бегачи в проследяване на изминато разстояние и постижения.

От Garmin информират, че:

  • в резултат на вътрешно разследване и проведено изпитване на продукта е установено, че количеството олово, съдържащо се в две спойващи връзки на един от вътрешните компоненти, недостъпен за потребителите при нормална употреба (освен ако продуктът умишлено не бъде разглобен), превишава допустимото съдържание, посочено в Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване;
  • несъответстващите продукти, намиращи се под техен контрол няма да бъдат пуснати за продажба в рамките на Европейския съюз, тъй като са спрени от разпространение, а доставките от Garmin на допълнителни количества към дистрибутори и търговци са преустановени;
  • не съществува здравословен риск за потребителя, тъй като при нормална употреба и запазена цялост на продукта няма възможност за физически контакт на потребителя с компонентът и неговите спойки;
  • ефектът върху околната среда от бройките, които са продадени на крайни потребители е минимален, тъй като тези бройки следва да бъдат рециклирани в съответствие с приложимите закони за обратно приемане.

Потенциално засегнатите продукти „Forerunner 15“, пуснати за дистрибуция на Европейския пазар са 119 219 бройки.

Горната информация е изпратена от Garmin до всички държави-членки на Общността.

Share this post