КОМПАНИЯ HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO. (HPE) СЪОБЩАВА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ НЕЯ НЕСЪЩЕСТВЕНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА МАЛЪК ЧИП В НЯКОИ СЪРВЪРИ НА HPE

 

 

Компания Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) съобщава за установено от нея несъществено несъответствие с изискванията на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, на малък чип в някои сървъри на HPE.

Компанията е установила, че засегнатите сървъри са започнали да навлизат на пазара на ЕС приблизително към 5 декември 2020 г. На 21 и 22 януари 2021 г. HPE е уведомила всички дистрибутори за несъответствието. Дадени са указания на дистрибуторите да изолират несъответстващите продукти и да ги изпратят обратно на HPE. За България HPE е установила 1 несъответстващ сървър, който е доставен на български дистрибутор. Независимо от възможността несъответстващ продукт да е стигнал до краен ползвател, HPE съобщава, че засегнатите сървъри не се използват от домакинства, а от предприятия и предвид естеството на несъответствието, е малко вероятно то да повлияе на човешкото здраве или околната среда. HPE също информира, че корпоративната техника обикновено се рециклира към края на жизнения цикъл много по-често в сравнение с битовата електрониката. Програмата на HPE за връщане и рециклиране на продукти е достъпна на следния адрес:

https://www.hpe.com/us/en/about/environment/product-recycling.html

Компанията се отнася сериозно към спазването на Директива 2011/65/ЕС и всички други приложими регулации. Компанията информира, че няма други засегнати продукти на HPE.

 

Share this post