Компания Lexmark International Hungária Kft предприема коригиращи действия за продукти, несъответстващи на изискванията на Директива 2011/65/ЕС (RoHS 2)

Продуктите обект на нотификация са следните модели:

  • Lexmark C950de
  • Lexmark X950de
  • Lexmark X950dhe
  • Lexmark X952de
  • Lexmark X954de
  • Lexmark X954dhe

Те са пуснати на пазара в страните-членки на ЕС и не съответстват на изискванията за допустимо съдържание на кадмий, съгласно Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.
Представляват офис техника – цветни и мултифункционални принтери.

Съгласно справка предоставена от Lexmark International Hungária Kft, като упълномощен представител на Fuji – Xerox, горепосочените продукти са били пуснати на пазара в период между юли – декември 2014 г. в следните държави-членки:
Австрия, Белгия, България, Хърватска, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

Съгласно писмо на Lexmark са предприети мерки за изтегляне на несъответстващите продукти от пазара и на тези достигнали до крайните потребители. Предвижда се продуктите да бъдат приведени в съответствие, съгласно изискванията на Директива 2011/65/ЕС

Share this post