Компания Lexmark International Hungária Kft предприема коригиращи действия за продукти, несъответстващи на изискванията на Директива 2011/65/ЕС (RoHS 2)

Компания Lexmark International Hungária Kft предприема коригиращи действия за продукти, несъответстващи на изискванията на Директива 2011/65/ЕС (RoHS 2). Продуктите обект на нотификация са офис техника – модул за поставка на хартия. Те са пуснати на пазара в страните-членки на ЕС и не съответстват на изискванията за допустимо съдържание на олово, съгласно изискванията на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

Те са от следните модели:

C950, X95x 520 – Sheet Drawer Stand, партиден номер: 22З0012

C950, X95x 3×520 – Sheet Drawer Stand, партиден номер: 22Z0013

C950, X95x 2520 – Sheet Tandem Tray Module, партиден номер: 22Z0014

Съгласно справка предоставена от Lexmark International Hungária Kft, като упълномощен представител на Fuji – Xerox, горепосочените продукти са били пуснати на пазара в периода между месец януари 2013 г. и месец септември 2015 г. в следните държави-членки: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

Съгласно писмо на Lexmark са предприети мерки за изтегляне на несъответстващите продукти от пазара и на тези достигнали до крайните потребители. В България до крайните потребители са достигнали около 67 броя от тези продукти. Компанията предвижда тези продукти да бъдат приведени в съответствие, съгласно изискванията на Директива 2011/65/ЕС.

C950, X95x 520 – Sheet Drawer Stand, партиден номер: 22З0012

C950, X95x 3×520 – Sheet Drawer Stand, партиден номер: 22Z0013

C950, X95x 2520 – Sheet Tandem Tray Module, партиден номер: 22Z0014

Share this post