КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ ПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ ПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА“

Приложение към поканата

Техническа спецификация


» [21.7.2015 г.]

Протокол от работата на комисията


» [24.8.2015 г.]

Договор

Приложение № 1 към договора

Приложение – оферта

Share this post