Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор“ – О КМ, ГД НЯСС

 ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен инспектор” – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контролно-методичен“ (месторабота: гр. София), главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността:
Изпълнителят на длъжността контролира и изготвя анализи и отчети във връзка с провеждането на политиката по надзора на язовирните стени и съоръженията към тях за изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, както и за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, възложена на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – бакалавър;
Професионален опит – 3 години или IV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки (вкл. и критична инфраструктура, сигурност и отбрана: национална сигурност);
Компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 660 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:30 до 17:00 ч.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757/, 02/8929756 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 09.09.2019г. 17:00 ч.

» [16.09.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовкa

Share this post