Конкурс за главен директор – ГД НЯСС

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен директор“ – 1 щатна бройка
 на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Главният директор подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на неговите правомощия в областта на държавния надзор на язовирните стени и съоръженията към тях като ръковoди, контролира и координира работата на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 5 години или ІІ младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически или точни науки
Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда; ползване на английски език на ниво работа с документи, поддържане на контакти, участие в дискусии и обсъждания; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 800 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

Тема: „Визия за организация и развитие на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ст. 407Б, отдел „Човешки ресурси” от 9.30 до 17.00 часа. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57/-56 – отдел „Човешки ресурси”.


» [13.03.2018 г.]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Материали за подготовка

Share this post