Конкурс за главен експерт – гр. Плевен, О ИГСМП, ГД ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен експерт” – 1 щатна бройка
 в сектор „Подвижна лаборатория-Плевен“, отдел “Изпитване на горива, смазочни материали и присадки“, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” при ДАМТН

Кратко описание на длъжността: Участва в дейностите за мониторинг на качеството на течните горива, извършвани от главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” /ГД ККТГ/ като организира, извършва и контролира извършването на изпитвания на проби от горива, постъпили в подвижната лаборатория на отдел “Изпитване на горива, смазочни материали и присадки“. Качествено и срочно изпълнява възложени изпитвания и допълнително възложени задачи. Правилно експлоатира и поддържа използваната апаратура в сектора. Спазва процедурите за работа, залегнали във вътрешните документи на ГД ККТГ. Участва в работни групи и екипи за разработване на процедури, правила и инструкции, свързани с контрола на качеството на течните горива.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – бакалавър;
Професионален опит – 2 (две) години или ІV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Предпочитана специалност по която е придобито образованието: технически и природни науки (химически науки, технология и изпитване на нефтопродукти).
Работа с MS Office; ползване на английски,  немски или френски език.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, стая 407А, отдел „Човешки ресурси” от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”.


» [10.10.2017 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Mатериали за подготовка

Share this post