Конкурс за главен инспектор – РО ЮИБ, РО СЦБ, РО ЮЗБ, РО СИБ, РО ЗЦБ, РО ЮЦБГД ИДТН

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „главен инспектор” – 8 щ. бр. на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

в Регионален отдел ИДТН „Югоизточна България“, седалище гр. Бургас, месторабота гр. Бургас – 1 щ. бр.
в Регионален отдел ИДТН „Югоизточна България“, седалище гр. Бургас, месторабота гр. Сливен – 1 щ. бр.
в Регионален отдел ИДТН „Северна централна България“, седалище гр. Русе, месторабота гр. Русе – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Северна централна България“, седалище гр. Русе, месторабота гр. Велико Търново – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Югозападна България“, седалище гр. Благоевград, месторабота гр. Благоевград – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Североизточна България“, седалище гр. Варна, месторабота гр. Варна – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Западна централна България“, седалище гр. София, месторабота гр. София – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Южна централна България“, седалище гр. Пловдив, месторабота гр. Пловдив – 1 щ.бр.

Кратко описание на длъжността: Извършва технически надзор на съоръженията с повишена опасност с висока сложност от съоръжения под налягане и газовите съоръжения и инсталации или подемно-транспортна техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Анализира и обобщава информация и подпомага началника на отдела при осъществяване на функциите му.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователна степен: висше, бакалавър
  • Професионален опит: 2 години или IV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  • Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
  • Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.


» [10.07.2017 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Mатериали за подготовка

Share this post