Конкурс за главен секретар на ДАМТН

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен секретар“ – 1 щатна бройка 
на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Главният секретар подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на неговите правомощия, като ръководи и контролира дейността на администрацията на ДАМТН.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, магистър;
Професионален опит: 7 години или V старши ранг.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1200 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

Тема: „Предизвикателства и приоритети в работата на главния секретар на ДАМТН”.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел „Човешки ресурси” от 9.00 до 17.00 часа. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57/-56, 02 988 58 52 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 14.06.2018 г.


» [21.06.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати


» [02.07.2018 г.]

Уведомление за резултатите от оценяване на концепцията

Share this post