ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „инспектор” – 7 (седем) щ. бр. в регионалите отдели на ГД ИДТН

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „инспектор” – 7 (седем) щ. бр.

  • в регионален отдел ИДТН Западна централна България, месторабота гр. София – 3 щ. бр.
  • в регионален отдел ИДТН Североизточна България, месторабота гр. Варна – 1 щ. бр.
  • в регионален отдел ИДТН Североизточна България, месторабота гр. Шумен – 1 щ. бр.
  • в регионален отдел ИДТН Южна централна България, месторабота гр. Пловдив – 1 щ. бр.
  • в регионален отдел ИДТН Югоизточна България, месторабота гр. Бургас – 1 щ. бр.

на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

 Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността извършва технически прегледи на съоръжения с повишена опасност (СПО) с цел недопускане на експлоатирането на такива, които не отговарят на изискванията на Закона за технически изисквания на продуктите (ЗТИП). Осъществява дейности по регистрация на СПО и контрол на лицата, получили удостоверения за дейност по чл.36 от ЗТИП и лицата, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП. Систематизира и анализира информацията, събрана при изпълнение на задълженията си, с цел подпомагане на ГД ИДТН при планиране и осъществяване на разписаните в нормативните актове функции.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, професионален бакалавър по…
Професионален опит:  не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки (инженер машиностроене, електротехника и др.)
Компютърни умения: MS Office, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 595 лв.

Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”,  от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресури“.

Краен срок за подаване на документи: 17.04.2019 г., 17:00 ч.


» [24.04.2019 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали, необходими при подготовка за теста и интервюто

Share this post