Конкурс за инспектор – ОКМ ГД ИДТН

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „инспектор” – 1 щ. бр. в отдел „Контролно – методичен“, на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”/ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Извършва дейности по технически надзор на съоръжения с повишена опасност, с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети. Извършва дейности по надзор на пазара на такива съоръжения и на машини, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти. Систематизира информация и подпомага старшите по длъжност служители в отдела.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователна степен: висше, професионален бакалавър по…
  • Професионален опит: не се изисква

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  • Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
  • Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 500 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.


» [10.07.2017 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Mатериали за подготовка

Share this post