Конкурс за младши експерт – О ИГСМП, ГД ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „младши експерт” – 1 щатна бройка
 сектор „Стационарна лаборатория“, отдел „Изпитване на горива, смазочни материали и присадки“, ГД „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Да извършва изпитване на проби от течни горива, обект на контролната дейност, извършвана от ГД ККТГ

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – проф. бакалавър по …;
Професионален опит – не се изисква или V младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: химически, природни или технически науки
Компютърни умения, ползване на английски, немски или френски език.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407А, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56 – отдел “Човешки ресурси”.


» [11.04.2018 г.]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Материали за подготовка

Share this post