Конкурс за началник на отдел БФ, Д ФА

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността: началник на отдел – 1 щатна бройка 
– отдел “Бюджет и финанси”, дирекция „Финансово-административна” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността:
Ръководство, планиране, организация и контрол върху текущия финансово-счетоводен процес, финансово-счетоводните системи, финансово-счетоводните документи и финансово- счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на финансово-счетоводната информация и документи.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 4 години или III младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: икономика.
Компютърни умения: работа с MS Office; счетоводни програми, работа с правно- информационни продукти и действащата нормативна уредба

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 750 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Функции, значение и организация на работата в отдел „Бюджет и финанси“ към дирекция „Финансово – административна“ на ДАМТН и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул.“Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационото табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02 9885852– отдел “Човешки ресурси”.


» [04.06.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Share this post