Обява за конкурс за длъжността „началник отдел“ – РО ККГБО

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
за длъжността „началник на отдел” – 4 щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция “Контрол на качеството на горивата за битово отопление” (ГД ККГБО), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както следва:

  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление – Северна централна България” (седалище гр. Русе), месторабота: гр. Русе – 1 щатна бройка;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление – Североизточна България” (седалище гр. Варна), месторабота: гр. Варна – 1 щатна бройка;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление – Югоизточна България” (седалище гр. Бургас), месторабота: гр. Бургас – 1 щатна бройка;
  • Регионален отдел „Контрол на качеството на горивата за битово отопление – Южна централна България” (седалище гр. Пловдив), месторабота: гр. Пловдив – 1 щатна бройка

Кратко описание на длъжността: Организира, планира, ръководи, координира и контролира дейността на отдела, при извършване на проверки на обекти, разпространяващи твърди горива за битово отопление, с цел предотвратяване разпространението и използването им когато не отговарят на изискванията за качество. Изготвя отговори, становища и доклади на поставени въпроси свързани с дейността на отдела и дирекцията. Обобщава периодично данните от извършените проверки, съставените и изготвени документи по тях и представя отчети за работата на отдела.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – висше, бакалавър
Професионален опит – 4 год. или  III младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: технически, природни и стопански науки,  ползване на MS Office, ползване на английски, немски или френски език, свидетелство за правоуправление на МПС

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 700 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407А, от 9:30 до 17:00 ч.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на ДАМТН: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02/892 97 56, 02/892 97 57 – отдел „Човешки ресурси”

Краен срок за подаване на документи: 09.09.2019г., 17:00 ч.

» [16.09.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовкa

Share this post