Обява за конкурс за длъжността „старши инспектор“ – РО НЯСС

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
за длъжността „старши инспектор” – 2 (две) щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС),
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както следва:

  • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Западна Централна България” (седалище гр. София) с териториален обхват областите: Столична, Софийска и Пернишка, месторабота: гр. София – 1 (една) щатна бройка;
  • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Североизточна България” (седалище гр. Варна) с териториален обхват областите: Варненска, Добричка, Шуменска и Търговищка, месторабота: гр. Шумен 1 (една) щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността извършва дейности по контрол на изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, като подпомага работата на регионалния отдел НЯСС, в който е назначен.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – бакалавър;

Професионален опит – 1 година или V младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически науки – хидроинженер, машинен инженер, строителен инженер, инженер-геодезист, инженер-геолог, критична инфраструктура, сигурност и отбрана, национална сигурност.
Компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 605 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:30 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на ДАМТН: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02/892 97 57, 02/892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 05.07.2019г., 17:00 ч.

» [12.07.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовкa

Share this post