Конкурс за старши счетоводител, О БФ, Д ФА

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността старши счетоводител – 1 щатна бройка
, отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финансово – административна“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)Кратко описание на длъжността: Текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на счетоводната информация.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър
Професионален опит: 2 години или IV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: икономика.
Компютърни умения: WORD; EXCEL и счетоводни програмни продукти.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407, от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 988 58 52 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 29.11.2018 г. до 17:00 ч.


» [06.12.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Share this post