Конкурс за за длъжността „инспектор” – 1 щатна бройка с месторабота – гр. Варна

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „инспектор” – 1 щатна бройка с месторабота – гр. Варна

отдел „Инспекция на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Участва в организирането, подготовката и осъществяване на надзор на качеството на течните горива. Извършва проверка на документи придружаващи течните горива и взема проби за изпитване.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: природни науки, математика, информатика и технически науки.
Компютърни умения: работа с MS Office;
Ползване на английски, немски или френски език, свидетелство за правоуправление на МПС.
Минимален размер на основната заплата за длъжността: 500 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, стая 407А, отдел „Човешки ресурси” от 9.00 ч. до 17.00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 97 57 – отдел „Човешки ресурси”.


» [09.11.2017 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Mатериали за подготовка

Share this post